Hướng dẫn dùng c fputs trong PHP

hàm fputs() sẽ ghi nội dung nào đó vào vị trí hiện tại của con trỏ tệp tin của file. Nếu file đã có nội dung, nó sẽ ghi đè lên những nội dung trùng vị trí.

Nội dung chính

 • Kết quả trả về
 • Kết quả trả về
 • Định Nghĩa.
 • Trong đó.
 • Giá trị trả về.
 • Ví dụ # 1 Sử dụng fpassthru () với các tệp nhị phân
 • Hàm liên quan.
 • Hướng dẫn PHP
 • Biểu mẫu PHP
 • PHP nâng cao
 • Cơ sở dữ liệu MySQL
 • Ví dụ về PHP
 • Tham chiếu PHP

Hướng dẫn dùng c fputs trong PHP

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfputs( $handle, $string, $lenght);

Trong đó:

 • $handle là file đã được mở trước đó, là kết quả trả về từ hàm fopen().
 • $string là nội dung muốn ghi.
 • Hàm sẽ kết thúc nếu đã ghi đủ $lenght byte vào $handle.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số byte đã ghi vào file. Nếu ghi thất bại hàm sẽ trả về Fasle.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm fputs():

Code

file_put_contents('test.txt', 'freetuts.net');
$fp = fopen('test.txt','r+');
echo file_get_contents('test.txt') ."
"; echo "số kí tự đã ghi là: " . fputs($fp, "examples") ."
"; echo file_get_contents('test.txt') ."
";

Kết quả

freetuts.net
số kí tự đã ghi là: 8
examples.net

Tham khảo: php.net

hàm fputs() sẽ ghi nội dung nào đó vào vị trí hiện tại của con trỏ tệp tin của file. Nếu file đã có nội dung, nó sẽ ghi đè lên những nội dung trùng vị trí.

Nội dung chính

 • Kết quả trả về
 • Định Nghĩa.
 • Trong đó.
 • Giá trị trả về.
 • Ví dụ # 1 Sử dụng fpassthru () với các tệp nhị phân
 • Hàm liên quan.
 • Hướng dẫn PHP
 • Biểu mẫu PHP
 • PHP nâng cao
 • Cơ sở dữ liệu MySQL
 • Ví dụ về PHP
 • Tham chiếu PHP

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfputs( $handle, $string, $lenght);

Trong đó:

 • $handle là file đã được mở trước đó, là kết quả trả về từ hàm fopen().
 • $string là nội dung muốn ghi.
 • Hàm sẽ kết thúc nếu đã ghi đủ $lenght byte vào $handle.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số byte đã ghi vào file. Nếu ghi thất bại hàm sẽ trả về Fasle.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm fputs():

Code

file_put_contents('test.txt', 'freetuts.net');
$fp = fopen('test.txt','r+');
echo file_get_contents('test.txt') ."
"; echo "số kí tự đã ghi là: " . fputs($fp, "examples") ."
"; echo file_get_contents('test.txt') ."
";

Kết quả

freetuts.net
số kí tự đã ghi là: 8
examples.net

Tham khảo: php.net

 • Định Nghĩa.
 • Cú pháp.
  • Cú pháp:
  • Trong đó.
  • Giá trị trả về.
 • Ví dụ.
  • Ví dụ # 1 Sử dụng fpassthru () với các tệp nhị phân
   • code:
   • Kết quả:
 • Hàm liên quan.

Định Nghĩa.

hàm fputs() sẽ ghi nội dung nào đó vào vị trí hiện tại của con trỏ tệp tin của file. Nếu file đã có nội dung, nó sẽ ghi đè lên những nội dung trùng vị trí.

Cú pháp.

Cú pháp:

fputs( $handle, $string, $lenght);

Trong đó.

 • $handle là file đã được mở trước đó, là kết quả trả về từ hàm fopen().
 • $string là nội dung muốn ghi.
 • Hàm sẽ kết thúc nếu đã ghi đủ $lenght byte vào $handle.

Giá trị trả về.

 • Hàm sẽ trả về số byte đã ghi vào file. Nếu ghi thất bại hàm sẽ trả về Fasle.

Ví dụ.

Ví dụ # 1 Sử dụng fpassthru () với các tệp nhị phân

code:

file_put_contents('test.txt', 'codetutam.com');
$fp = fopen('test.txt','r+');
echo file_get_contents('test.txt') ."
"; echo "số kí tự đã ghi là: " . fputs($fp, "examples") ."
"; echo file_get_contents('test.txt') ."
";

Kết quả:

codetutam.com
số kí tự đã ghi là: 8
examples.net

Hàm liên quan.

 • fwrite () – ghi dữ liệu vào file dạng Binary-safe.

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm fputs() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

Hướng dẫn PHP

TRANG CHỦ PHP Giới thiệu PHP Cài đặt PHP Cú pháp PHP Nhận xét PHP Các biến PHP

Variables Variables Scope

PHP Echo / Print Các kiểu dữ liệu PHP Chuỗi PHP Số PHP Toán PHP Hằng số PHP Toán tử PHP PHP If ... Else ... Elseif Chuyển đổi PHP Vòng lặp PHP

Loops While Loop Do While Loop For Loop Foreach Loop Break/Continue

Các hàm PHP Mảng PHP

Arrays Indexed Arrays Associative Arrays Multidimensional Arrays Sorting Arrays

PHP Superglobals

Superglobals $GLOBALS $_SERVER $_REQUEST $_POST $_GET

PHP RegEx

Biểu mẫu PHP

Xử lý biểu mẫu PHP Xác thực biểu mẫu PHP Yêu cầu biểu mẫu PHP URL biểu mẫu PHP / E-mail Hoàn thành biểu mẫu PHP

PHP nâng cao

Ngày và giờ trong PHP Bao gồm PHP Xử lý tệp PHP Mở / Đọc tệp PHP Tạo / ghi tệp PHP Tải lên tệp PHP Cookie PHP Phiên PHP Bộ lọc PHP Bộ lọc PHP nâng cao Các chức năng gọi lại trong PHP PHP JSON Ngoại lệ PHP

PHP OOP

PHP OOP là gì Các lớp / đối tượng PHP Trình tạo PHP PHP Destructor Công cụ sửa đổi quyền truy cập PHP Kế thừa PHP Hằng số PHP Các lớp trừu tượng trong PHP Giao diện PHP Đặc điểm PHP Phương thức tĩnh trong PHP Thuộc tính tĩnh của PHP Không gian tên PHP Lặp lại PHP

Cơ sở dữ liệu MySQL

Cơ sở dữ liệu MySQL MySQL Connect MySQL Tạo cơ sở dữ liệu MySQL Tạo bảng MySQL Chèn dữ liệu MySQL Nhận ID cuối cùng MySQL Chèn Nhiều MySQL được chuẩn bị Dữ liệu chọn MySQL MySQL ở đâu MySQL Đặt hàng bởi MySQL Xóa dữ liệu Dữ liệu cập nhật MySQL Dữ liệu giới hạn MySQL

PHP XML

Trình phân tích cú pháp XML PHP Trình phân tích cú pháp PHP SimpleXML PHP SimpleXML - Nhận PHP XML Expat DOM XML PHP

PHP - AJAX

Giới thiệu về AJAX AJAX PHP Cơ sở dữ liệu AJAX AJAX XML Tìm kiếm trực tiếp AJAX Cuộc thăm dò ý kiến ​​của AJAX

Ví dụ về PHP

Ví dụ về PHP Trình biên dịch PHP PHP Quiz Bài tập PHP Chứng chỉ PHP

Tham chiếu PHP

Tổng quan về PHP Mảng PHP

array() array_change_key_case() array_chunk() array_column() array_combine() array_count_values() array_diff() array_diff_assoc() array_diff_key() array_diff_uassoc() array_diff_ukey() array_fill() array_fill_keys() array_filter() array_flip() array_intersect() array_intersect_assoc() array_intersect_key() array_intersect_uassoc() array_intersect_ukey() array_key_exists() array_keys() array_map() array_merge() array_merge_recursive() array_multisort() array_pad() array_pop() array_product() array_push() array_rand() array_reduce() array_replace() array_replace_recursive() array_reverse() array_search() array_shift() array_slice() array_splice() array_sum() array_udiff() array_udiff_assoc() array_udiff_uassoc() array_uintersect() array_uintersect_assoc() array_uintersect_uassoc() array_unique() array_unshift() array_values() array_walk() array_walk_recursive() arsort() asort() compact() count() current() each() end() extract() in_array() key() krsort() ksort() list() natcasesort() natsort() next() pos() prev() range() reset() rsort() shuffle() sizeof() sort() uasort() uksort() usort()

Lịch PHP

cal_days_in_month() cal_from_jd() cal_info() cal_to_jd() easter_date() easter_days() frenchtojd() gregoriantojd() jddayofweek() jdmonthname() jdtofrench() jdtogregorian() jdtojewish() jdtojulian() jdtounix() jewishtojd() juliantojd() unixtojd()

Ngày PHP

checkdate() date_add() date_create_from_format() date_create() date_date_set() date_default_timezone_get() date_default_timezone_set() date_diff() date_format() date_get_last_errors() date_interval_create_from_date_string() date_interval_format() date_isodate_set() date_modify() date_offset_get() date_parse_from_format() date_parse() date_sub() date_sun_info() date_sunrise() date_sunset() date_time_set() date_timestamp_get() date_timestamp_set() date_timezone_get() date_timezone_set() date() getdate() gettimeofday() gmdate() gmmktime() gmstrftime() idate() localtime() microtime() mktime() strftime() strptime() strtotime() time() timezone_abbreviations_list() timezone_identifiers_list() timezone_location_get() timezone_name_from_abbr() timezone_name_get() timezone_offset_get() timezone_open() timezone_transitions_get() timezone_version_get()

Thư mục PHP

chdir() chroot() closedir() dir() getcwd() opendir() readdir() rewinddir() scandir()

Lỗi PHP

debug_backtrace() debug_print_backtrace() error_get_last() error_log() error_reporting() restore_error_handler() restore_exception_handler() set_error_handler() set_exception_handler() trigger_error()

Ngoại lệ PHP

Exception() getCode() getFile() getMessage() getLine() getPrevious() getTrace() getTraceAsString()

Hệ thống tập tin PHP

basename () chgrp () chmod () chown () Clerstatcache () copy () xóa bỏ() dirname () disk_free_space () disk_total_space () diskfreespace () fclose () feof () fflush () fgetc () fgetcsv () fgets () fgetss () tập tin() File tồn tại() file_get_contents () file_put_contents () fileatime () filectime () nhóm tệp () fileinode () filemtime () chủ tập tin () fileperms () Kích thước tập tin() loại tệp() bầy () fnmatch () fopen () fpassthru () fputcsv () fputs () fread () fscanf () fseek () fstat () ftell () ftruncate () fwrite () khối cầu() is_dir () is_executable () is_file () is_link () is_readable () is_uploaded_file () is_wworthy () is_writable () lchgrp () lchown () liên kết () linkinfo () lstat () mkdir () move_uploaded_file () parse_ini_file () parse_ini_string () pathinfo () pclose () popen () Đọc tài liệu() readlink () realpath () realpath_cache_get () realpath_cache_size () đổi tên() tua lại () rmdir () set_file_buffer () stat () liên kết tượng trưng () tempnam () tmpfile () chạm vào() umask () hủy liên kết ()

Bộ lọc PHP

filter_has_var() filter_id() filter_input() filter_input_array() filter_list() filter_var() filter_var_array()

FTP PHP

ftp_alloc() ftp_cdup() ftp_chdir() ftp_chmod() ftp_close() ftp_connect() ftp_delete() ftp_exec() ftp_fget() ftp_fput() ftp_get() ftp_get_option() ftp_login() ftp_mdtm() ftp_mkdir() ftp_mlsd() ftp_nb_continue() ftp_nb_fget() ftp_nb_fput() ftp_nb_get() ftp_nb_put() ftp_nlist() ftp_pasv() ftp_put() ftp_pwd() ftp_quit() ftp_raw() ftp_rawlist() ftp_rename() ftp_rmdir() ftp_set_option() ftp_site() ftp_size() ftp_ssl_connect() ftp_systype()

PHP JSON

json_decode() json_encode()

Từ khóa PHP

abstract and as break callable case catch class clone const continue declare default do echo else elseif empty enddeclare endfor endforeach endif endswitch extends final finally fn for foreach function global if implements include include_once instanceof insteadof interface isset list namespace new or print private protected public require require_once return static switch throw trait try use var while xor yield yield from

PHP Libxml

libxml_clear_errors() libxml_disable_entity_loader() libxml_get_errors() libxml_get_last_error() libxml_set_external_entity_loader() libxml_set_streams_context() libxml_use_internal_errors()

Thư PHP

ezmlm_hash() mail()

Toán PHP

abs() acos() acosh() asin() asinh() atan() atan2() atanh() base_convert() bindec() ceil() cos() cosh() decbin() dechex() decoct() deg2rad() exp() expm1() floor() fmod() getrandmax() hexdec() hypot() intdiv() is_finite() is_infinite() is_nan() lcg_value() log() log10() log1p() max() min() mt_getrandmax() mt_rand() mt_srand() octdec() pi() pow() rad2deg() rand() round() sin() sinh() sqrt() srand() tan() tanh()

PHP Misc

connection_aborted() connection_status() connection_timeout() constant() define() defined() die() eval() exit() get_browser() __halt_compiler() highlight_file() highlight_string() hrtime() ignore_user_abort() pack() php_strip_whitespace() show_source() sleep() sys_getloadavg() time_nanosleep() time_sleep_until() uniqid() unpack() usleep()

PHP MySQLi

affected_rows autocommit change_user character_set_name close commit connect connect_errno connect_error data_seek debug dump_debug_info errno error error_list fetch_all fetch_array fetch_assoc fetch_field fetch_field_direct fetch_fields fetch_lengths fetch_object fetch_row field_count field_seek get_charset get_client_info get_client_stats get_client_version get_connection_stats get_host_info get_proto_info get_server_info get_server_version info init insert_id kill more_results multi_query next_result options ping poll prepare query real_connect real_escape_string real_query reap_async_query refresh rollback select_db set_charset set_local_infile_handler sqlstate ssl_set stat stmt_init thread_id thread_safe use_result warning_count

Mạng PHP

checkdnsrr() closelog() dns_check_record() dns_get_mx() dns_get_record() fsockopen() gethostbyaddr() gethostbyname() gethostbynamel() gethostname() getmxrr() getprotobyname() getprotobynumber() getservbyname() getservbyport() header_register_callback() header_remove() header() headers_list() headers_sent() http_response_code() inet_ntop() inet_pton() ip2long() long2ip() openlog() pfsockopen() setcookie() setrawcookie() socket_get_status() socket_set_blocking() socket_set_timeout() syslog()

Kiểm soát đầu ra PHP

flush() ob_clean() ob_end_clean() ob_end_flush() ob_flush() ob_get_clean() ob_get_contents() ob_get_flush() ob_get_length() ob_get_level() ob_gzhandler() ob_implicit_flush() ob_list_handlers() ob_start() output_add_rewrite_var() output_reset_rewrite_vars()

PHP RegEx

preg_filter() preg_grep() preg_last_error() preg_match() preg_match_all() preg_replace preg_replace_callback preg_replace_callback_array preg_split preg_quote

PHP SimpleXML

__construct() __tostring() addAttribute() addChild() asXML() attributes() children() count() getDocNamespaces() getName() getNamespaces() registerXPathNamespace() saveXML() simplexml_import_dom() simplexml_load_file() simplexml_load_string() xpath()
current() getchildren() haschildren() key() next() rewind() valid()

Luồng PHP Chuỗi PHP

addcslashes() addslashes() bin2hex() chop() chr() chunk_split() convert_cyr_string() convert_uudecode() convert_uuencode() count_chars() crc32() crypt() echo() explode() fprint() get_html_translation_table() hebrev() hebrevc() hex2bin() html_entity_decode() htmlentities() htmlspecialchars_decode() htmlspecialchars() implode() join() lcfirst() levenshtein() localeconv() ltrim() md5() md5_file() metaphone() money_format() nl_langinfo() nl2br() number_format() ord() parse_str() print() printf() quoted_printable_decode() quoted_printable_encode() quotemeta() rtrim() setlocale() sha1() sha1_file() similar_text() soundex() sprintf() sscanf() str_getcsv() str_ireplace() str_pad() str_repeat() str_replace() str_rot13() str_shuffle() str_split() str_word_count() strcasecmp() strchr() strcmp() strcoll() strcspn() strip_tags() stripcslashes() stripslashes() stripos() stristr() strlen() strnatcasecmp() strnatcmp() strncasecmp() strncmp() strpbrk() strpos() strrchr() strrev() strripos() strrpos() strspn() strstr() strtok() strtolower() strtoupper() strtr() substr() substr_compare() substr_count() substr_replace() trim() ucfirst() ucwords() vfprintf() vprintf() vsprintf() wordwrap()

Xử lý biến PHP

boolval() debug_zval_dump() doubleval() is_countable() empty() floatval() get_defined_vars() get_resource_type() gettype() intval() is_array() is_bool() is_callable() is_double() is_float() is_int() is_integer() is_iterable() is_long() is_null() is_numeric() is_object() is_real() is_resource() is_scalar() is_string() isset() print_r() serialize() settype() strval() unserialize() unset() var_dump() var_export()

Trình phân tích cú pháp XML PHP

utf8_decode() utf8_encode() xml_error_string() xml_get_current_byte_index() xml_get_current_column_number() xml_get_current_line_number() xml_get_error_code() xml_parse() xml_parse_into_struct() xml_parser_create_ns() xml_parser_create() xml_parser_free() xml_parser_get_option() xml_parser_set_option() xml_set_character_data_handler() xml_set_default_handler() xml_set_element_handler() xml_set_end_namespace_decl_handler() xml_set_external_entity_ref_handler() xml_set_notation_decl_handler() xml_set_object() xml_set_processing_instruction_handler() xml_set_start_namespace_decl_handler() xml_set_unparsed_entity_decl_handler()

PHP Zip

zip_close() zip_entry_close() zip_entry_compressedsize() zip_entry_compressionmethod() zip_entry_filesize() zip_entry_name() zip_entry_open() zip_entry_read() zip_open() zip_read()

Múi giờ PHP