Lỗi: gói: quy trình php 5.4 16 48 cơ sở el7 x86_64

baijianpengBài viết. 24Đã tham gia. 25/02/2016 14. 06. 31

Tôi nhận được thông báo lỗi khi cập nhật hệ thống

 • Trích dẫn

Bài đăng bởi baijianpeng » 2021/02/17 03. 42. 16

Tôi đang chạy CentOS 7 trên máy chủ của mình, với PHP 7. 2. 33 cài đặt.

Hôm nay tôi đã thử cập nhật hệ thống bằng lệnh "yum update -y" nhưng nhận được thông báo lỗi sau.

[root ~]# yum update -y
Đã tải plugin. fastmirror
Tải tốc độ nhân bản từ tệp máy chủ được lưu trong bộ nhớ cache
* remi. gương. cá ngừ. thanh hoa. giáo dục. cn
* remi-php73. gương. cá ngừ. thanh hoa. giáo dục. cn
* remi-safe. gương. cá ngừ. thanh hoa. giáo dục. cn
* kiểm tra lại. gương. cá ngừ. thanh hoa. giáo dục. cn
Giải quyết các phụ thuộc
--> Chạy kiểm tra giao dịch
---> Gói ImageMagick. x86_64 0. 6. 9. 11. 28-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói ImageMagick. x86_64 0. 6. 9. 11. 60-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói ImageMagick-libs. x86_64 0. 6. 9. 11. 28-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói ImageMagick-libs. x86_64 0. 6. 9. 11. 60-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói MariaDB-client. x86_64 0. 10. 2. 31-1. el7. centos sẽ được cập nhật
---> Gói MariaDB-client. x86_64 0. 10. 2. 36-1. el7. centos sẽ là bản cập nhật
---> Gói MariaDB-common. x86_64 0. 10. 2. 31-1. el7. centos sẽ được cập nhật
---> Gói MariaDB-common. x86_64 0. 10. 2. 36-1. el7. centos sẽ là bản cập nhật
---> Gói MariaDB-compat. x86_64 0. 10. 2. 31-1. el7. centos sẽ được cập nhật
---> Gói MariaDB-compat. x86_64 0. 10. 2. 36-1. el7. centos sẽ là bản cập nhật
---> Gói máy chủ MariaDB. x86_64 0. 10. 2. 31-1. el7. centos sẽ được cập nhật
---> Gói máy chủ MariaDB. x86_64 0. 10. 2. 36-1. el7. centos sẽ là bản cập nhật
---> Trình quản lý mạng gói. x86_64 1. 1. 18. 4-3. el7 sẽ được cập nhật
---> Trình quản lý mạng gói. x86_64 1. 1. 18. 8-2. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Trình quản lý mạng gói-libnm. x86_64 1. 1. 18. 4-3. el7 sẽ được cập nhật
---> Trình quản lý mạng gói-libnm. x86_64 1. 1. 18. 8-2. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Nhóm Trình quản lý mạng gói. x86_64 1. 1. 18. 4-3. el7 sẽ được cập nhật
---> Nhóm quản lý mạng gói. x86_64 1. 1. 18. 8-2. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Trình quản lý mạng gói-tui. x86_64 1. 1. 18. 4-3. el7 sẽ được cập nhật
---> Trình quản lý mạng gói-tui. x86_64 1. 1. 18. 8-2. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Trình quản lý mạng gói-wifi. x86_64 1. 1. 18. 4-3. el7 sẽ được cập nhật
---> Package NetworkManager-wifi. x86_64 1. 1. 18. 8-2. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói OpenEXR-libs. x86_64 0. 1. 7. 1-7. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói OpenEXR-libs. x86_64 0. 1. 7. 1-8. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói apr. x86_64 0. 1. 4. 8-5. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói apr. x86_64 0. 1. 4. 8-7. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói awstats. noarch 0. 7. 7-1. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói awstats. noarch 0. 7. 8-2. el7 sẽ là một bản cập nhật
--> Xử lý phụ thuộc. Perl(Dữ liệu. xác thực. IP) >= 0. 25 cho gói. awstats-7. 8-2. el7. noarch
---> Liên kết gói. x86_64 32. 9. 11. 4-16. P2. el7_8. 6 sẽ được cập nhật
---> Liên kết gói. x86_64 32. 9. 11. 4-26. P2. el7_9. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Gói bind-export-libs. x86_64 32. 9. 11. 4-16. P2. el7_8. 6 sẽ được cập nhật
---> Gói bind-export-libs. x86_64 32. 9. 11. 4-26. P2. el7_9. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Gói bind-libs. x86_64 32. 9. 11. 4-16. P2. el7_8. 6 sẽ được cập nhật
---> Gói bind-libs. x86_64 32. 9. 11. 4-26. P2. el7_9. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Gói bind-libs-lite. x86_64 32. 9. 11. 4-16. P2. el7_8. 6 sẽ được cập nhật
---> Gói bind-libs-lite. x86_64 32. 9. 11. 4-26. P2. el7_9. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Giấy phép ràng buộc gói. noarch 32. 9. 11. 4-16. P2. el7_8. 6 sẽ được cập nhật
---> Giấy phép ràng buộc gói. noarch 32. 9. 11. 4-26. P2. el7_9. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Tiện ích liên kết gói. x86_64 32. 9. 11. 4-16. P2. el7_8. 6 sẽ được cập nhật
---> Tiện ích liên kết gói. x86_64 32. 9. 11. 4-26. P2. el7_9. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Gói binutils. x86_64 0. 2. 27-43. cơ sở. el7_8. 1 sẽ được cập nhật
---> Gói binutils. x86_64 0. 2. 27-44. cơ sở. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Phát hành centos gói. x86_64 0. 7-8. 2003. 0. el7. centos sẽ được cập nhật
---> Phát hành gói centos. x86_64 0. 7-9. 2009. 1. el7. centos sẽ là một bản cập nhật
---> Gói chkconfig. x86_64 0. 1. 7. 4-1. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói chkconfig. x86_64 0. 1. 7. 6-1. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói Clavav-data. noarch 0. 0. 102. 4-1. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói Clavav-data. noarch 0. 0. 103. 0-3. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Góiclamav-filesystem. noarch 0. 0. 102. 4-1. el7 sẽ được cập nhật
---> Góiclamav-filesystem. noarch 0. 0. 103. 0-3. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói Clavav-lib. x86_64 0. 0. 102. 4-1. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói clashav-lib. x86_64 0. 0. 103. 0-3. el7 sẽ là một bản cập nhật
---> Cập nhật gói clashav-update. x86_64 0. 0. 102. 4-1. el7 sẽ được cập nhật
---> Cập nhật gói clashav. x86_64 0. 0. 103. 0-3. el7 sẽ là một bản cập nhật
---> Góiclad. x86_64 0. 0. 102. 4-1. el7 sẽ được cập nhật
---> Góiclad. x86_64 0. 0. 103. 0-3. el7 sẽ là một bản cập nhật
---> Trình soạn thảo gói. noarch 0. 2. 0. 0~alpha3-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Trình soạn gói. noarch 0. 2. 0. 9-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói coreutils. x86_64 0. 8. 22-24. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói coreutils. x86_64 0. 8. 22-24. el7_9. 2 sẽ là bản cập nhật
---> Gói cpio. x86_64 0. 2. 27-11. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói cpio. x86_64 0. 2. 28-11. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói cpp. x86_64 0. 4. 8. 5-39. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói cpp. x86_64 0. 4. 8. 5-44. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói cốc-client. x86_64 1. 1. 6. 3-43. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói cốc-khách hàng. x86_64 1. 1. 6. 3-51. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Góicups-libs. x86_64 1. 1. 6. 3-43. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói cup-libs. x86_64 1. 1. 6. 3-51. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói dbus. x86_64 1. 1. 10. 24-14. el7_8 sẽ được cập nhật
---> Gói dbus. x86_64 1. 1. 10. 24-15. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói dbus-libs. x86_64 1. 1. 10. 24-14. el7_8 sẽ được cập nhật
---> Gói dbus-libs. x86_64 1. 1. 10. 24-15. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói thiết bị ánh xạ. x86_64 7. 1. 02. 164-7. el7_8. 2 sẽ được cập nhật
---> Gói thiết bị ánh xạ. x86_64 7. 1. 02. 170-6. el7_9. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Gói device-mapper-libs. x86_64 7. 1. 02. 164-7. el7_8. 2 sẽ được cập nhật
---> Gói device-mapper-libs. x86_64 7. 1. 02. 170-6. el7_9. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Gói dhclient. x86_64 12. 4. 2. 5-79. el7. centos sẽ được cập nhật
---> Gói dhclient. x86_64 12. 4. 2. 5-82. el7. centos sẽ là bản cập nhật
---> Gói dhcp-common. x86_64 12. 4. 2. 5-79. el7. centos sẽ được cập nhật
---> Gói dhcp-common. x86_64 12. 4. 2. 5-82. el7. centos sẽ là bản cập nhật
---> Gói dhcp-libs. x86_64 12. 4. 2. 5-79. el7. centos sẽ được cập nhật
---> Gói dhcp-libs. x86_64 12. 4. 2. 5-82. el7. centos sẽ là bản cập nhật
---> Gói dmidecode. x86_64 1. 3. 2-3. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói dmidecode. x86_64 1. 3. 2-5. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói dovecot. x86_64 1. 2. 2. 36-6. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói dovecot. x86_64 1. 2. 2. 36-8. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Bản nháp gói. x86_64 0. 033-568. el7 sẽ được cập nhật
---> Bản nháp gói. x86_64 0. 033-572. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói dracut-config-rescue. x86_64 0. 033-568. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói dracut-config-rescue. x86_64 0. 033-572. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói dracut-network. x86_64 0. 033-568. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói dracut-network. x86_64 0. 033-572. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói e2fsprogs. x86_64 0. 1. 42. 9-17. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói e2fsprogs. x86_64 0. 1. 42. 9-19. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói e2fsprogs-libs. x86_64 0. 1. 42. 9-17. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói e2fsprogs-libs. x86_64 0. 1. 42. 9-19. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói elfutils-default-yama-scope. noarch 0. 0. 176-4. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói elfutils-default-yama-scope. noarch 0. 0. 176-5. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói elfutils-libelf. x86_64 0. 0. 176-4. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói elfutils-libelf. x86_64 0. 0. 176-5. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói elfutils-libs. x86_64 0. 0. 176-4. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói elfutils-libs. x86_64 0. 0. 176-5. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói exim. x86_64 0. 4. 93-3. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói exim. x86_64 0. 4. 94-1. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói expat. x86_64 0. 2. 1. 0-11. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói expat. x86_64 0. 2. 1. 0-12. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói fail2ban. noarch 0. 0. 11. 1-9. el7. 2 sẽ được cập nhật
---> Gói fail2ban. noarch 0. 0. 11. 1-10. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói fail2ban-firewalld. noarch 0. 0. 11. 1-9. el7. 2 sẽ được cập nhật
---> Gói fail2ban-firewalld. noarch 0. 0. 11. 1-10. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói fail2ban-sendmail. noarch 0. 0. 11. 1-9. el7. 2 sẽ được cập nhật
---> Gói fail2ban-sendmail. noarch 0. 0. 11. 1-10. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói fail2ban-server. noarch 0. 0. 11. 1-9. el7. 2 sẽ được cập nhật
---> Gói fail2ban-server. noarch 0. 0. 11. 1-10. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Tệp gói. x86_64 0. 5. 11-36. el7 sẽ được cập nhật
---> Tệp gói. x86_64 0. 5. 11-37. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói tệp-libs. x86_64 0. 5. 11-36. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói tệp-libs. x86_64 0. 5. 11-37. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói tường lửa. noarch 0. 0. 6. 3-8. el7_8. 1 sẽ được cập nhật
---> Gói tường lửa. noarch 0. 0. 6. 3-12. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói hệ thống tệp tường lửa. noarch 0. 0. 6. 3-8. el7_8. 1 sẽ được cập nhật
---> Gói hệ thống tập tin tường lửa. noarch 0. 0. 6. 3-12. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Loại gói miễn phí. x86_64 0. 2. 8-14. el7 sẽ được cập nhật
---> Loại gói. x86_64 0. 2. 8-14. el7_9. 1 sẽ là bản cập nhật
---> Gói galera. x86_64 0. 25. 3. 28-1. rhel7. el7. centos sẽ được cập nhật
---> Gói galera. x86_64 0. 25. 3. 31-1. el7. centos sẽ là bản cập nhật
---> Gói gcc. x86_64 0. 4. 8. 5-39. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói gcc. x86_64 0. 4. 8. 5-44. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói gcc-C++. x86_64 0. 4. 8. 5-39. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói gcc-C++. x86_64 0. 4. 8. 5-44. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói gd. x86_64 0. 2. 0. 35-26. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói gd. x86_64 0. 2. 0. 35-27. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói gd-last. x86_64 0. 2. 3. 0-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói gd-last. x86_64 0. 2. 3. 1-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói ghostscript. x86_64 0. 9. 25-2. el7_7. 3 sẽ được cập nhật
---> Gói ghostscript. x86_64 0. 9. 25-5. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói glib2. x86_64 0. 2. 56. 1-5. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói glib2. x86_64 0. 2. 56. 1-8. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói glibc. x86_64 0. 2. 17-307. el7. 1 sẽ được cập nhật
---> Gói glibc. x86_64 0. 2. 17-323. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói glibc-common. x86_64 0. 2. 17-307. el7. 1 sẽ được cập nhật
---> Gói glibc-common. x86_64 0. 2. 17-323. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói glibc-devel. x86_64 0. 2. 17-307. el7. 1 sẽ được cập nhật
---> Gói glibc-devel. x86_64 0. 2. 17-323. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Tiêu đề glibc của gói. x86_64 0. 2. 17-307. el7. 1 sẽ được cập nhật
---> Tiêu đề glibc của gói. x86_64 0. 2. 17-323. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói gnupg1. x86_64 0. 1. 4. 23-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói gnupg1. x86_64 0. 1. 4. 23-14. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói graphviz. x86_64 0. 2. 30. 1-21. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói graphviz. x86_64 0. 2. 30. 1-22. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói gtk-update-icon-cache. x86_64 0. 3. 22. 30-5. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói gtk-update-icon-cache. x86_64 0. 3. 22. 30-6. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói hwdata. x86_64 0. 0. 252-9. 5. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói hwdata. x86_64 0. 0. 252-9. 7. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Bản initscript của gói. x86_64 0. 9. 49. 49-1. el7 sẽ được cập nhật
---> Bản initscript của gói. x86_64 0. 9. 49. 53-1. el7_9. 1 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iproute. x86_64 0. 4. 11. 0-25. el7_7. 2 sẽ được cập nhật
---> Gói iproute. x86_64 0. 4. 11. 0-30. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iptables. x86_64 0. 1. 4. 21-34. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iptables. x86_64 0. 1. 4. 21-35. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói dịch vụ iptables. x86_64 0. 1. 4. 21-34. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói dịch vụ iptables. x86_64 0. 1. 4. 21-35. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl100-firmware. noarch 0. 39. 31. 5. 1-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl100-firmware. noarch 0. 39. 31. 5. 1-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl1000-firmware. noarch 1. 39. 31. 5. 1-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl1000-firmware. noarch 1. 39. 31. 5. 1-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl105-firmware. noarch 0. 18. 168. 6. 1-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl105-firmware. noarch 0. 18. 168. 6. 1-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl135-firmware. noarch 0. 18. 168. 6. 1-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl135-firmware. noarch 0. 18. 168. 6. 1-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl2000-firmware. noarch 0. 18. 168. 6. 1-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl2000-firmware. noarch 0. 18. 168. 6. 1-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl2030-firmware. noarch 0. 18. 168. 6. 1-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl2030-firmware. noarch 0. 18. 168. 6. 1-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl3160-firmware. noarch 0. 25. 30. 13. 0-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl3160-firmware. noarch 0. 25. 30. 13. 0-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl3945-firmware. noarch 0. 15. 32. 2. 9-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl3945-firmware. noarch 0. 15. 32. 2. 9-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl4965-firmware. noarch 0. 228. 61. 2. 24-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl4965-firmware. noarch 0. 228. 61. 2. 24-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl5000-firmware. noarch 0. 8. 83. 5. 1_1-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl5000-firmware. noarch 0. 8. 83. 5. 1_1-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl5150-firmware. noarch 0. 8. 24. 2. 2-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl5150-firmware. noarch 0. 8. 24. 2. 2-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl6000-firmware. noarch 0. 9. 221. 4. 1-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl6000-firmware. noarch 0. 9. 221. 4. 1-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl6000g2a-firmware. noarch 0. 18. 168. 6. 1-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl6000g2a-firmware. noarch 0. 18. 168. 6. 1-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl6000g2b-firmware. noarch 0. 18. 168. 6. 1-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl6000g2b-firmware. noarch 0. 18. 168. 6. 1-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl6050-firmware. noarch 0. 41. 28. 5. 1-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl6050-firmware. noarch 0. 41. 28. 5. 1-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói iwl7260-firmware. noarch 0. 25. 30. 13. 0-76. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói iwl7260-firmware. noarch 0. 25. 30. 13. 0-80. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Hạt nhân gói. x86_64 0. 3. 10. 0-1160. 15. 2. el7 sẽ được cài đặt
---> Gói kernel-headers. x86_64 0. 3. 10. 0-1127. 19. 1. el7 sẽ được cập nhật
---> Tiêu đề hạt nhân của gói. x86_64 0. 3. 10. 0-1160. 15. 2. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói kernel-tools. x86_64 0. 3. 10. 0-1127. 19. 1. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói kernel-tools. x86_64 0. 3. 10. 0-1160. 15. 2. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói kernel-tools-libs. x86_64 0. 3. 10. 0-1127. 19. 1. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói kernel-tools-libs. x86_64 0. 3. 10. 0-1160. 15. 2. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói kexec-tools. x86_64 0. 2. 0. 15-43. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói kexec-tools. x86_64 0. 2. 0. 15-51. el7_9. 1 sẽ là bản cập nhật
---> Gói kpartx. x86_64 0. 0. 4. 9-131. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói kpartx. x86_64 0. 0. 4. 9-134. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói krb5-devel. x86_64 0. 1. 15. 1-46. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói krb5-devel. x86_64 0. 1. 15. 1-50. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói krb5-libs. x86_64 0. 1. 15. 1-46. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói krb5-libs. x86_64 0. 1. 15. 1-50. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libX11. x86_64 0. 1. 6. 7-2. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libX11. x86_64 0. 1. 6. 7-3. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libX11-common. noarch 0. 1. 6. 7-2. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libX11-common. noarch 0. 1. 6. 7-3. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libblkid. x86_64 0. 2. 23. 2-63. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libblkid. x86_64 0. 2. 23. 2-65. el7_9. 1 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libcom_err. x86_64 0. 1. 42. 9-17. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libcom_err. x86_64 0. 1. 42. 9-19. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libcom_err-devel. x86_64 0. 1. 42. 9-17. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libcom_err-devel. x86_64 0. 1. 42. 9-19. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libcroco. x86_64 0. 0. 6. 12-4. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libcroco. x86_64 0. 0. 6. 12-6. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libgcc. x86_64 0. 4. 8. 5-39. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libgcc. x86_64 0. 4. 8. 5-44. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libgomp. x86_64 0. 4. 8. 5-39. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libgomp. x86_64 0. 4. 8. 5-44. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libgs. x86_64 0. 9. 25-2. el7_7. 3 sẽ được cập nhật
---> Gói libgs. x86_64 0. 9. 25-5. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libkadm5. x86_64 0. 1. 15. 1-46. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libkadm5. x86_64 0. 1. 15. 1-50. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libmount. x86_64 0. 2. 23. 2-63. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libmount. x86_64 0. 2. 23. 2-65. el7_9. 1 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libpaper. x86_64 0. 1. 1. 24-8. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói libpaper. x86_64 0. 1. 1. 24-9. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libpng. x86_64 2. 1. 5. 13-7. el7_2 sẽ được cập nhật
---> Gói libpng. x86_64 2. 1. 5. 13-8. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libprelude. x86_64 0. 5. 1. 1-1. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libprelude. x86_64 0. 5. 2. 0-2. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libsmartcols. x86_64 0. 2. 23. 2-63. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libsmartcols. x86_64 0. 2. 23. 2-65. el7_9. 1 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libss. x86_64 0. 1. 42. 9-17. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libss. x86_64 0. 1. 42. 9-19. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libstdC++. x86_64 0. 4. 8. 5-39. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libstdC++. x86_64 0. 4. 8. 5-44. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libstdc++-devel. x86_64 0. 4. 8. 5-39. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libstdc++-devel. x86_64 0. 4. 8. 5-44. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libteam. x86_64 0. 1. 29-1. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libteam. x86_64 0. 1. 29-3. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libtiff. x86_64 0. 4. 0. 3-32. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libtiff. x86_64 0. 4. 0. 3-35. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libuuid. x86_64 0. 2. 23. 2-63. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libuuid. x86_64 0. 2. 23. 2-65. el7_9. 1 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libwmf-lite. x86_64 0. 0. 2. 8. 4-41. el7_1 sẽ được cập nhật
---> Gói libwmf-lite. x86_64 0. 0. 2. 8. 4-44. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libxml2. x86_64 0. 2. 9. 1-6. el7. 4 sẽ được cập nhật
---> Gói libxml2. x86_64 0. 2. 9. 1-6. el7. 5 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libxml2-devel. x86_64 0. 2. 9. 1-6. el7. 4 sẽ được cập nhật
---> Gói libxml2-devel. x86_64 0. 2. 9. 1-6. el7. 5 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libxml2-python. x86_64 0. 2. 9. 1-6. el7. 4 sẽ được cập nhật
---> Gói libxml2-python. x86_64 0. 2. 9. 1-6. el7. 5 sẽ là bản cập nhật
---> Gói libxslt. x86_64 0. 1. 1. 28-5. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói libxslt. x86_64 0. 1. 1. 28-6. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói linux-firmware. noarch 0. 20191203-76. gite8a0f4c. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói linux-firmware. noarch 0. 20200421-80. git78c0348. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói lz4. x86_64 0. 1. 7. 5-3. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói lz4. x86_64 0. 1. 8. 3-1. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói mesa-libEGL. x86_64 0. 18. 3. 4-7. el7_8. 1 sẽ được cập nhật
---> Gói mesa-libEGL. x86_64 0. 18. 3. 4-12. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói mesa-libGL. x86_64 0. 18. 3. 4-7. el7_8. 1 sẽ được cập nhật
---> Gói mesa-libGL. x86_64 0. 18. 3. 4-12. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói mesa-libgbm. x86_64 0. 18. 3. 4-7. el7_8. 1 sẽ được cập nhật
---> Gói mesa-libgbm. x86_64 0. 18. 3. 4-12. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói mesa-libglapi. x86_64 0. 18. 3. 4-7. el7_8. 1 sẽ được cập nhật
---> Gói mesa-libglapi. x86_64 0. 18. 3. 4-12. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói microcode_ctl. x86_64 2. 2. 1-61. 10. el7_8 sẽ được cập nhật
---> Gói microcode_ctl. x86_64 2. 2. 1-73. 4. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói nginx. x86_64 1. 1. 18. 0-1. el7. ngx sẽ được cập nhật
---> Gói nginx. x86_64 1. 1. 18. 0-2. el7. ngx sẽ là một bản cập nhật
---> Gói nscd. x86_64 0. 2. 17-307. el7. 1 sẽ được cập nhật
---> Gói nscd. x86_64 0. 2. 17-323. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói nspr. x86_64 0. 4. 21. 0-1. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói nspr. x86_64 0. 4. 25. 0-2. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói nss. x86_64 0. 3. 44. 0-7. el7_7 sẽ được cập nhật
---> Gói nss. x86_64 0. 3. 53. 1-3. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói nss-softokn. x86_64 0. 3. 44. 0-8. el7_7 sẽ được cập nhật
---> Gói nss-softokn. x86_64 0. 3. 53. 1-6. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói nss-softokn-freebl. x86_64 0. 3. 44. 0-8. el7_7 sẽ được cập nhật
---> Gói nss-softokn-freebl. x86_64 0. 3. 53. 1-6. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói nss-sysinit. x86_64 0. 3. 44. 0-7. el7_7 sẽ được cập nhật
---> Gói nss-sysinit. x86_64 0. 3. 53. 1-3. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói nss-tools. x86_64 0. 3. 44. 0-7. el7_7 sẽ được cập nhật
---> Gói nss-tools. x86_64 0. 3. 53. 1-3. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói nss-util. x86_64 0. 3. 44. 0-4. el7_7 sẽ được cập nhật
---> Gói nss-util. x86_64 0. 3. 53. 1-1. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói oniguruma5php. x86_64 0. 6. 9. 5+rev1-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói oniguruma5php. x86_64 0. 6. 9. 6-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói openldap. x86_64 0. 2. 4. 44-21. el7_6 sẽ được cập nhật
---> Gói openldap. x86_64 0. 2. 4. 44-22. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói openssl. x86_64 1. 1. 0. 2k-19. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói openssl. x86_64 1. 1. 0. 2k-21. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói openssl-devel. x86_64 1. 1. 0. 2k-19. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói openssl-devel. x86_64 1. 1. 0. 2k-21. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói openssl-libs. x86_64 1. 1. 0. 2k-19. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói openssl-libs. x86_64 1. 1. 0. 2k-21. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói perl. x86_64 4. 5. 16. 3-295. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói perl. x86_64 4. 5. 16. 3-299. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói perl-ExtUtils-Install. noarch 0. 1. 58-295. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói perl-ExtUtils-Install. noarch 0. 1. 58-299. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói perl-IO-Zlib. noarch 1. 1. 10-295. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói perl-IO-Zlib. noarch 1. 1. 10-299. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói perl-Gói-Hằng số. noarch 1. 0. 02-295. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói perl-Gói-Hằng số. noarch 1. 0. 02-299. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói perl-Pod-Escapes. noarch 1. 1. 04-295. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói perl-Pod-Escapes. noarch 1. 1. 04-299. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói perl-devel. x86_64 4. 5. 16. 3-295. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói perl-devel. x86_64 4. 5. 16. 3-299. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói perl-libs. x86_64 4. 5. 16. 3-295. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói perl-libs. x86_64 4. 5. 16. 3-299. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói perl-macro. x86_64 4. 5. 16. 3-295. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói perl-macro. x86_64 4. 5. 16. 3-299. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói php. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-bcmath. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-bcmath. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-cli. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-cli. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-common. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
--> Xử lý phụ thuộc. php(api) = 20170718-64 cho gói. php-pecl-jsond-1. 4. 0-1. el7. remi. 7. 2. x86_64
--> Xử lý phụ thuộc. php(zend-abi) = 20170718-64 cho gói. php-pecl-jsond-1. 4. 0-1. el7. remi. 7. 2. x86_64
---> Gói php-common. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-composer-ca-bundle. noarch 0. 1. 2. 8-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-composer-ca-bundle. noarch 0. 1. 2. 9-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-composer-semver. noarch 0. 1. 5. 1-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-composer-semver. noarch 0. 1. 7. 1-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-composer-semver3. noarch 0. 3. 0. 0-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-composer-semver3. noarch 0. 3. 2. 4-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-composer-spdx-licenses. noarch 0. 1. 5. 4-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-composer-spdx-licenses. noarch 0. 1. 5. 5-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-composer-xdebug-handler. noarch 0. 1. 4. 3-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-composer-xdebug-handler. noarch 0. 1. 4. 5-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-devel. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-devel. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-gd. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-gd. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-gmp. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-gmp. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-imap. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-imap. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-intl. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-intl. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-json. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-json. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-jsonlint. noarch 0. 1. 8. 2-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-jsonlint. noarch 0. 1. 8. 3-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-ldap. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-ldap. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-mbstring. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-mbstring. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-mysqlnd. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-mysqlnd. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-opcache. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-opcache. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-paragonie-constant-time-encoding. noarch 0. 1. 0. 4-2. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói php-paragonie-constant-time-encoding. noarch 0. 2. 4. 0-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-pdo. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-pdo. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-pear. noarch 1. 1. 10. 12-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-lê. noarch 1. 1. 10. 12-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-pear-Mail-Mime. noarch 0. 1. 10. 9-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-pear-Mail-Mime. noarch 0. 1. 10. 10-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-pecl-apcu. x86_64 0. 5. 1. 18-1. el7. remi. 7. 2 sẽ được cập nhật
---> Gói php-pecl-apcu. x86_64 0. 5. 1. 19-1. el7. remi. 7. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-pecl-imagick. x86_64 0. 3. 4. 4-10. el7. remi. 7. 2 sẽ được cập nhật
---> Gói php-pecl-imagick. x86_64 0. 3. 4. 4-10. el7. remi. 7. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-pecl-mcrypt. x86_64 0. 1. 0. 3-1. el7. remi. 7. 2 sẽ được cập nhật
---> Gói php-pecl-mcrypt. x86_64 0. 1. 0. 4-1. el7. remi. 7. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-pecl-memcache. x86_64 0. 4. 0. 5. 2-1. el7. remi. 7. 2 sẽ được cập nhật
---> Gói php-pecl-memcache. x86_64 0. 4. 0. 5. 2-1. el7. remi. 7. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-pecl-zip. x86_64 0. 1. 19. 0-1. el7. remi. 7. 2 sẽ được cập nhật
---> Gói php-pecl-zip. x86_64 0. 1. 19. 2-1. el7. remi. 7. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-phpmyadmin-sql-parser5. noarch 0. 5. 3. 1-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-phpmyadmin-sql-parser5. noarch 0. 5. 4. 2-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-phpmyadmin-twig-i18n-extension. noarch 0. 2. 0. 0-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-phpmyadmin-twig-i18n-extension. noarch 0. 3. 0. 0-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-phpseclib. noarch 0. 2. 0. 28-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-phpseclib. noarch 0. 2. 0. 30-1. el7. remi sẽ là một bản cập nhật
---> Quy trình php gói. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Quy trình php gói. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-pspell. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-pspell. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-recode. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-recode. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-seld-cli-prompt. noarch 0. 1. 0. 3-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-seld-cli-prompt. noarch 0. 1. 0. 4-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-soap. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-soap. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-browser-kit. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-browser-kit. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-class-loader. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-class-loader. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-common. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-common. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-config. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-config. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-console. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-console. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-css-selector. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-css-selector. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-debug. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-debug. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-dependency-injection. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-dependency-injection. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-dom-crawler. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-dom-crawler. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-event-dispatcher. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-event-dispatcher. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là một bản cập nhật
---> Gói php-symfony-expression-language. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-expression-language. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-filesystem. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-filesystem. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-finder. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-finder. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-http-foundation. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-http-foundation. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-http-kernel. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-http-kernel. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-polyfill. noarch 0. 1. 18. 1-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-polyfill. noarch 0. 1. 22. 0-1. el7. remi sẽ là một bản cập nhật
---> Gói php-symfony-process. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-process. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-var-dumper. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-var-dumper. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony-yaml. noarch 0. 2. 8. 52-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony-yaml. noarch 0. 2. 8. 52-5. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony3-common. noarch 0. 3. 4. 42-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony3-common. noarch 0. 3. 4. 47-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony3-console. noarch 0. 3. 4. 42-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony3-console. noarch 0. 3. 4. 47-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony3-debug. noarch 0. 3. 4. 42-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony3-debug. noarch 0. 3. 4. 47-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony3-filesystem. noarch 0. 3. 4. 42-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony3-filesystem. noarch 0. 3. 4. 47-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony3-finder. noarch 0. 3. 4. 42-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony3-finder. noarch 0. 3. 4. 47-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony3-options-resolver. noarch 0. 3. 4. 42-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony3-options-resolver. noarch 0. 3. 4. 47-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony3-process. noarch 0. 3. 4. 42-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony3-process. noarch 0. 3. 4. 47-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony3-translation. noarch 0. 3. 4. 42-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony3-translation. noarch 0. 3. 4. 47-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony4-cache. noarch 0. 4. 1. 13-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony4-cache. noarch 0. 4. 1. 13-2. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony4-common. noarch 0. 4. 1. 13-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony4-common. noarch 0. 4. 1. 13-2. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony4-config. noarch 0. 4. 1. 13-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony4-config. noarch 0. 4. 1. 13-2. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony4-dependency-injection. noarch 0. 4. 1. 13-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony4-dependency-injection. noarch 0. 4. 1. 13-2. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony4-expression-language. noarch 0. 4. 1. 13-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony4-expression-language. noarch 0. 4. 1. 13-2. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony4-filesystem. noarch 0. 4. 1. 13-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony4-filesystem. noarch 0. 4. 1. 13-2. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-symfony4-yaml. noarch 0. 4. 1. 13-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-symfony4-yaml. noarch 0. 4. 1. 13-2. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-tidy. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-tidy. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-twig. noarch 0. 1. 43. 1-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-twig. noarch 0. 1. 44. 2-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-twig2. noarch 0. 2. 13. 1-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-twig2. noarch 0. 2. 14. 3-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-williamdes-mariadb-mysql-kbs. noarch 0. 1. 2. 10-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-williamdes-mariadb-mysql-kbs. noarch 0. 1. 2. 12-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-xml. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-xml. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói php-xmlrpc. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói php-xmlrpc. x86_64 0. 7. 3. 27-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói phpMyAdmin. noarch 0. 5. 0. 2-2. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói phpMyAdmin. noarch 0. 5. 1. 0~rc2-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
--> Xử lý phụ thuộc. php-nikic-fast-route >= 1. 3 cho gói. phpMyAdmin-5. 1. 0~rc2-1. el7. remi. noarch
--> Phụ thuộc xử lý. php-phpmyadmin-motranslator5 >= 5. 0 cho gói. phpMyAdmin-5. 1. 0~rc2-1. el7. remi. noarch
--> Phụ thuộc xử lý. php-symfony4-config >= 4. 4. 9 cho gói. phpMyAdmin-5. 1. 0~rc2-1. el7. remi. noarch
--> Xử lý phụ thuộc. php-symfony4-dependency-injection >= 4. 4. 9 cho gói. phpMyAdmin-5. 1. 0~rc2-1. el7. remi. noarch
--> Xử lý phụ thuộc. php-symfony4-expression-ngôn ngữ >= 4. 4. 9 cho gói. phpMyAdmin-5. 1. 0~rc2-1. el7. remi. noarch
---> Đóng gói plymouth. x86_64 0. 0. 8. 9-0. 33. 20140113. el7. centos sẽ được cập nhật
---> Gói plymouth. x86_64 0. 0. 8. 9-0. 34. 20140113. el7. centos sẽ là bản cập nhật
---> Gói plymouth-core-libs. x86_64 0. 0. 8. 9-0. 33. 20140113. el7. centos sẽ được cập nhật
---> Gói plymouth-core-libs. x86_64 0. 0. 8. 9-0. 34. 20140113. el7. centos sẽ là bản cập nhật
---> Gói plymouth-scripts. x86_64 0. 0. 8. 9-0. 33. 20140113. el7. centos sẽ được cập nhật
---> Gói plymouth-scripts. x86_64 0. 0. 8. 9-0. 34. 20140113. el7. centos sẽ là bản cập nhật
---> Gói procps-ng. x86_64 0. 3. 3. 27-10. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói procps-ng. x86_64 0. 3. 3. 28-10. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói psmisc. x86_64 0. 22. 20-16. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói psmisc. x86_64 0. 22. 20-17. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Trăn gói. x86_64 0. 2. 7. 5-88. el7 sẽ được cập nhật
---> Trăn gói. x86_64 0. 2. 7. 5-90. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói python-firewall. noarch 0. 0. 6. 3-8. el7_8. 1 sẽ được cập nhật
---> Gói python-firewall. noarch 0. 0. 6. 3-12. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói python-libs. x86_64 0. 2. 7. 5-88. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói python-libs. x86_64 0. 2. 7. 5-90. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói python-perf. x86_64 0. 3. 10. 0-1127. 19. 1. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói python-perf. x86_64 0. 3. 10. 0-1160. 15. 2. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói python2-pip. noarch 0. 8. 1. 2-12. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói python2-pip. noarch 0. 8. 1. 2-14. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói roundcubemail. noarch 0. 1. 4. 8-1. el7. remi sẽ được cập nhật
---> Gói roundcubemail. noarch 0. 1. 4. 11-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
---> Gói rpm. x86_64 0. 4. 11. 3-43. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói rpm. x86_64 0. 4. 11. 3-45. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói rpm-build-libs. x86_64 0. 4. 11. 3-43. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói rpm-build-libs. x86_64 0. 4. 11. 3-45. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói rpm-libs. x86_64 0. 4. 11. 3-43. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói rpm-libs. x86_64 0. 4. 11. 3-45. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói rpm-python. x86_64 0. 4. 11. 3-43. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói rpm-python. x86_64 0. 4. 11. 3-45. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói rsyslog. x86_64 0. 8. 24. 0-52. el7_8. 2 sẽ được cập nhật
---> Gói rsyslog. x86_64 0. 8. 24. 0-57. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Màn hình gói. x86_64 0. 4. 1. 0-0. 25. 20120314git3c2946. el7 sẽ được cập nhật
---> Màn hình gói hàng. x86_64 0. 4. 1. 0-0. 26. 20120314git3c2946. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói sed. x86_64 0. 4. 2. 2-6. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói sed. x86_64 0. 4. 2. 2-7. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói selinux-policy. noarch 0. 3. 13. 1-266. el7_8. 1 sẽ được cập nhật
---> Gói selinux-policy. noarch 0. 3. 13. 1-268. el7_9. 2 sẽ là bản cập nhật
---> Gói selinux-policy-targeted. noarch 0. 3. 13. 1-266. el7_8. 1 sẽ được cập nhật
---> Gói selinux-policy-targeted. noarch 0. 3. 13. 1-268. el7_9. 2 sẽ là bản cập nhật
---> Gói spamassassin. x86_64 0. 3. 4. 0-5. el7_7 sẽ được cập nhật
---> Gói spamassassin. x86_64 0. 3. 4. 0-6. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói strace. x86_64 0. 4. 24-4. el7 sẽ được cập nhật
---> Kiện hàng. x86_64 0. 4. 24-6. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói sudo. x86_64 0. 1. 8. 23-9. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói sudo. x86_64 0. 1. 8. 23-10. el7_9. 1 sẽ là bản cập nhật
---> Gói systemd. x86_64 0. 219-73. el7_8. 9 sẽ được cập nhật
---> Gói systemd. x86_64 0. 219-78. el7_9. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Gói systemd-libs. x86_64 0. 219-73. el7_8. 9 sẽ được cập nhật
---> Gói systemd-libs. x86_64 0. 219-78. el7_9. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Gói systemd-python. x86_64 0. 219-73. el7_8. 9 sẽ được cập nhật
---> Gói systemd-python. x86_64 0. 219-78. el7_9. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Gói systemd-sysv. x86_64 0. 219-73. el7_8. 9 sẽ được cập nhật
---> Gói systemd-sysv. x86_64 0. 219-78. el7_9. 3 sẽ là bản cập nhật
---> Gói systemtap-sdt-devel. x86_64 0. 4. 0-11. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói systemtap-sdt-devel. x86_64 0. 4. 0-13. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Nhóm gói. x86_64 0. 1. 29-1. el7 sẽ được cập nhật
---> Nhóm gói. x86_64 0. 1. 29-3. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói telnet. x86_64 1. 0. 17-65. el7_8 sẽ được cập nhật
---> Gói telnet. x86_64 1. 0. 17-66. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Đã điều chỉnh gói. noarch 0. 2. 11. 0-8. el7 sẽ được cập nhật
---> Đã điều chỉnh gói. noarch 0. 2. 11. 0-11. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói tzdata. noarch 0. 2020a-1. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói tzdata. noarch 0. 2021a-1. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói util-linux. x86_64 0. 2. 23. 2-63. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói util-linux. x86_64 0. 2. 23. 2-65. el7_9. 1 sẽ là bản cập nhật
---> Gói vim-common. x86_64 2. 7. 4. 629-6. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói vim-common. x86_64 2. 7. 4. 629-8. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói nâng cao vim. x86_64 2. 7. 4. 629-6. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói nâng cao vim. x86_64 2. 7. 4. 629-8. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói vim-filesystem. x86_64 2. 7. 4. 629-6. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói vim-filesystem. x86_64 2. 7. 4. 629-8. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói vim-minimal. x86_64 2. 7. 4. 629-6. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói vim-minimal. x86_64 2. 7. 4. 629-8. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói vsftpd. x86_64 0. 3. 0. 2-27. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói vsftpd. x86_64 0. 3. 0. 2-28. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói xfsprogs. x86_64 0. 4. 5. 0-20. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói xfsprogs. x86_64 0. 4. 5. 0-22. el7 sẽ là bản cập nhật
---> Gói yum. noarch 0. 3. 4. 3-167. el7. centos sẽ được cập nhật
---> Gói yum. noarch 0. 3. 4. 3-168. el7. centos sẽ là bản cập nhật
---> Gói zlib. x86_64 0. 1. 2. 7-18. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói zlib. x86_64 0. 1. 2. 7-19. el7_9 sẽ là bản cập nhật
---> Gói zlib-devel. x86_64 0. 1. 2. 7-18. el7 sẽ được cập nhật
---> Gói zlib-devel. x86_64 0. 1. 2. 7-19. el7_9 sẽ là bản cập nhật
--> Chạy kiểm tra giao dịch
---> Gói perl-Data-Validate-IP. noarch 0. 0. 27-13. el7 sẽ được cài đặt
---> Gói php-common. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
--> Xử lý phụ thuộc. php(api) = 20170718-64 cho gói. php-pecl-jsond-1. 4. 0-1. el7. remi. 7. 2. x86_64
--> Xử lý phụ thuộc. php(zend-abi) = 20170718-64 cho gói. php-pecl-jsond-1. 4. 0-1. el7. remi. 7. 2. x86_64
---> Gói php-nikic-fast-route. noarch 0. 1. 3. 0-6. el7. remi sẽ được cài đặt
---> Gói php-phpmyadmin-motranslator5. noarch 0. 5. 2. 0-1. el7. remi sẽ được cài đặt
---> Gói phpMyAdmin. noarch 0. 5. 1. 0~rc2-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
--> Xử lý phụ thuộc. php-symfony4-config >= 4. 4. 9 cho gói. phpMyAdmin-5. 1. 0~rc2-1. el7. remi. noarch
--> Xử lý phụ thuộc. php-symfony4-dependency-injection >= 4. 4. 9 cho gói. phpMyAdmin-5. 1. 0~rc2-1. el7. remi. noarch
--> Phụ thuộc xử lý. php-symfony4-expression-ngôn ngữ >= 4. 4. 9 cho gói. phpMyAdmin-5. 1. 0~rc2-1. el7. remi. noarch
--> Đã hoàn thành giải pháp phụ thuộc
--> Chạy kiểm tra giao dịch
---> Nhân gói. x86_64 0. 3. 10. 0-1062. 9. 1. el7 sẽ bị xóa
---> Gói php-common. x86_64 0. 7. 2. 33-1. el7. remi sẽ được cập nhật
--> Xử lý phụ thuộc. php(api) = 20170718-64 cho gói. php-pecl-jsond-1. 4. 0-1. el7. remi. 7. 2. x86_64
--> Xử lý phụ thuộc. php(zend-abi) = 20170718-64 cho gói. php-pecl-jsond-1. 4. 0-1. el7. remi. 7. 2. x86_64
---> Gói phpMyAdmin. noarch 0. 5. 1. 0~rc2-1. el7. remi sẽ là bản cập nhật
--> Xử lý phụ thuộc. php-symfony4-config >= 4. 4. 9 cho gói. phpMyAdmin-5. 1. 0~rc2-1. el7. remi. noarch
--> Phụ thuộc xử lý. php-symfony4-dependency-injection >= 4. 4. 9 cho gói. phpMyAdmin-5. 1. 0~rc2-1. el7. remi. noarch
--> Phụ thuộc xử lý. php-symfony4-expression-ngôn ngữ >= 4. 4. 9 cho gói. phpMyAdmin-5. 1. 0~rc2-1. el7. remi. noarch
--> Đã hoàn thành giải pháp phụ thuộc
Lỗi. Bưu kiện. phpMyAdmin-5. 1. 0~rc2-1. el7. remi. noarch (kiểm tra lại)
Yêu cầu. php-symfony4-config >= 4. 4. 9
Xóa. php-symfony4-config-4. 1. 13-1. el7. remi. noarch (@remi)
php-symfony4-config = 4. 1. 13-1. el7. remi
Cập nhật bởi. php-symfony4-config-4. 1. 13-2. el7. remi. noarch (remi)
php-symfony4-config = 4. 1. 13-2. el7. remi
Lỗi. Bưu kiện. phpMyAdmin-5. 1. 0~rc2-1. el7. remi. noarch (kiểm tra lại)
Yêu cầu. php-symfony4-expression-ngôn ngữ >= 4. 4. 9
Xóa. php-symfony4-biểu thức-ngôn ngữ-4. 1. 13-1. el7. remi. noarch (@remi)
php-symfony4-expression-language = 4. 1. 13-1. el7. remi
Cập nhật bởi. php-symfony4-biểu thức-ngôn ngữ-4. 1. 13-2. el7. remi. noarch (remi)
php-symfony4-expression-language = 4. 1. 13-2. el7. remi
Lỗi. Bưu kiện. phpMyAdmin-5. 1. 0~rc2-1. el7. remi. noarch (kiểm tra lại)
Yêu cầu. php-symfony4-dependency-injection >= 4. 4. 9
Xóa. php-symfony4-phụ thuộc-tiêm-4. 1. 13-1. el7. remi. noarch (@remi)
php-symfony4-dependency-injection = 4. 1. 13-1. el7. remi
Cập nhật bởi. php-symfony4-phụ thuộc-tiêm-4. 1. 13-2. el7. remi. noarch (remi)
php-symfony4-dependency-injection = 4. 1. 13-2. el7. remi
Lỗi. Bưu kiện. php-pecl-jsond-1. 4. 0-1. el7. remi. 7. 2. x86_64 (@remi-php72)
Yêu cầu. php(zend-abi) = 20170718-64
Đang xóa. php-chung-7. 2. 33-1. el7. remi. x86_64 (@remi-php72)
php(zend-abi) = 20170718-64
Cập nhật bởi. php-chung-7. 3. 27-1. el7. remi. x86_64 (remi-php73)
php(zend-abi) = 20180731-64
Có sẵn. php-chung-5. 4. 16-48. el7. x86_64 (cơ sở)
php(zend-abi) = 20100525-64
Có sẵn. php-chung-5. 4. 45-18. el7. remi. x86_64 (remi)
php(zend-abi) = 20100525-64
Có sẵn. php-chung-7. 3. 26-1. el7. remi. x86_64 (remi-php73)
php(zend-abi) = 20180731-64
Lỗi. Bưu kiện. php-pecl-jsond-1. 4. 0-1. el7. remi. 7. 2. x86_64 (@remi-php72)
Yêu cầu. php(api) = 20170718-64
Đang xóa. php-chung-7. 2. 33-1. el7. remi. x86_64 (@remi-php72)
php(api) = 20170718-64
Cập nhật bởi. php-chung-7. 3. 27-1. el7. remi. x86_64 (remi-php73)
php(api) = 20180731-64
Có sẵn. php-chung-5. 4. 16-48. el7. x86_64 (cơ sở)
php(api) = 20100412-64
Có sẵn. php-chung-5. 4. 45-18. el7. remi. x86_64 (remi)
php(api) = 20100412-64
Có sẵn. php-chung-7. 3. 26-1. el7. remi. x86_64 (remi-php73)
php(api) = 20180731-64
Bạn có thể thử sử dụng --skip-broken để khắc phục sự cố
You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
[root ~]#

Please help me, what should I do to solve this problem?

Thank you.

Đứng đầu

baijianpengBài viết. 24Đã tham gia. 25/02/2016 14. 06. 31

Lại. Tôi nhận được thông báo lỗi khi cập nhật hệ thống

 • Trích dẫn

Bài đăng bởi baijianpeng » 2021/02/18 12. 54. 56

Cảm ơn bạn đã giúp tôi. Xin lỗi tôi là một bàn tay xanh trên CentOS. Vui lòng kiểm tra hoạt động của tôi.

Mã. Chọn tất cả

[root ~]# yum-config-manager --disable remi-test
Loaded plugins: fastestmirror
================================================================================================ repo: remi-test ================================================================================================
[remi-test]
async = True
bandwidth = 0
base_persistdir = /var/lib/yum/repos/x86_64/7
baseurl =
cache = 0
cachedir = /var/cache/yum/x86_64/7/remi-test
check_config_file_age = True
compare_providers_priority = 80
cost = 1000
deltarpm_metadata_percentage = 100
deltarpm_percentage =
enabled = 0
enablegroups = True
exclude =
failovermethod = priority
ftp_disable_epsv = False
gpgcadir = /var/lib/yum/repos/x86_64/7/remi-test/gpgcadir
gpgcakey =
gpgcheck = True
gpgdir = /var/lib/yum/repos/x86_64/7/remi-test/gpgdir
gpgkey = file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
hdrdir = /var/cache/yum/x86_64/7/remi-test/headers
http_caching = all
includepkgs =
ip_resolve =
keepalive = True
keepcache = False
mddownloadpolicy = sqlite
mdpolicy = group:small
mediaid =
metadata_expire = 21600
metadata_expire_filter = read-only:present
metalink =
minrate = 0
mirrorlist = http://rpms.famillecollet.com/enterprise/7/test/mirror
mirrorlist_expire = 86400
name = Les RPM de remi en test pour Enterprise Linux 7 - x86_64
old_base_cache_dir =
password =
persistdir = /var/lib/yum/repos/x86_64/7/remi-test
pkgdir = /var/cache/yum/x86_64/7/remi-test/packages
proxy = False
proxy_dict =
proxy_password =
proxy_username =
repo_gpgcheck = False
retries = 10
skip_if_unavailable = False
ssl_check_cert_permissions = True
sslcacert =
sslclientcert =
sslclientkey =
sslverify = True
throttle = 0
timeout = 30.0
ui_id = remi-test
ui_repoid_vars = releasever,
  basearch
username =

[root ~]# yum update -y
Loaded plugins: fastestmirror
Determining fastest mirrors
 * remi: mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn
 * remi-php73: mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn
 * remi-safe: mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn
base                                                                                           | 3.6 kB 00:00:00
epel                                                                                           | 4.7 kB 00:00:00
extras                                                                                          | 2.9 kB 00:00:00
mariadb                                                                                          | 2.9 kB 00:00:00
nginx                                                                                           | 2.9 kB 00:00:00
remi                                                                                           | 3.0 kB 00:00:00
remi-debuginfo                                                                                      | 3.0 kB 00:00:00
remi-php73                                                                                        | 3.0 kB 00:00:00
remi-safe                                                                                         | 3.0 kB 00:00:00
remi-test-debuginfo                                                                                    | 3.0 kB 00:00:00
updates                                                                                          | 2.9 kB 00:00:00
vesta                                                                                           | 2.9 kB 00:00:00
(1/14): base/7/x86_64/group_gz                                                                              | 153 kB 00:00:00
(2/14): epel/x86_64/group_gz                                                                               | 95 kB 00:00:00
(3/14): epel/x86_64/updateinfo                                                                              | 1.0 MB 00:00:00
(4/14): epel/x86_64/primary_db                                                                              | 6.9 MB 00:00:00
(5/14): base/7/x86_64/primary_db                                                                             | 6.1 MB 00:00:00
(6/14): extras/7/x86_64/primary_db                                                                            | 224 kB 00:00:00
(7/14): mariadb/primary_db                                                                                | 55 kB 00:00:00
(8/14): remi/primary_db                                                                                  | 2.8 MB 00:00:00
(9/14): remi-php73/primary_db                                                                               | 232 kB 00:00:00
(10/14): updates/7/x86_64/primary_db                                                                           | 5.6 MB 00:00:00
(11/14): remi-safe/primary_db                                                                               | 1.9 MB 00:00:00
(12/14): nginx/x86_64/primary_db                                                                             | 59 kB 00:00:05
(13/14): remi-test-debuginfo/x86_64/primary_db                                                                      | 152 kB 00:00:06
(14/14): remi-debuginfo/x86_64/primary_db                                                                         | 608 kB 00:00:38
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package ImageMagick.x86_64 0:6.9.11.28-1.el7.remi will be updated
---> Package ImageMagick.x86_64 0:6.9.11.60-1.el7.remi will be an update
---> Package ImageMagick-libs.x86_64 0:6.9.11.28-1.el7.remi will be updated
---> Package ImageMagick-libs.x86_64 0:6.9.11.60-1.el7.remi will be an update
---> Package MariaDB-client.x86_64 0:10.2.31-1.el7.centos will be updated
---> Package MariaDB-client.x86_64 0:10.2.36-1.el7.centos will be an update
---> Package MariaDB-common.x86_64 0:10.2.31-1.el7.centos will be updated
---> Package MariaDB-common.x86_64 0:10.2.36-1.el7.centos will be an update
---> Package MariaDB-compat.x86_64 0:10.2.31-1.el7.centos will be updated
---> Package MariaDB-compat.x86_64 0:10.2.36-1.el7.centos will be an update
---> Package MariaDB-server.x86_64 0:10.2.31-1.el7.centos will be updated
---> Package MariaDB-server.x86_64 0:10.2.36-1.el7.centos will be an update
---> Package NetworkManager.x86_64 1:1.18.4-3.el7 will be updated
---> Package NetworkManager.x86_64 1:1.18.8-2.el7_9 will be an update
---> Package NetworkManager-libnm.x86_64 1:1.18.4-3.el7 will be updated
---> Package NetworkManager-libnm.x86_64 1:1.18.8-2.el7_9 will be an update
---> Package NetworkManager-team.x86_64 1:1.18.4-3.el7 will be updated
---> Package NetworkManager-team.x86_64 1:1.18.8-2.el7_9 will be an update
---> Package NetworkManager-tui.x86_64 1:1.18.4-3.el7 will be updated
---> Package NetworkManager-tui.x86_64 1:1.18.8-2.el7_9 will be an update
---> Package NetworkManager-wifi.x86_64 1:1.18.4-3.el7 will be updated
---> Package NetworkManager-wifi.x86_64 1:1.18.8-2.el7_9 will be an update
---> Package OpenEXR-libs.x86_64 0:1.7.1-7.el7 will be updated
---> Package OpenEXR-libs.x86_64 0:1.7.1-8.el7 will be an update
---> Package apr.x86_64 0:1.4.8-5.el7 will be updated
---> Package apr.x86_64 0:1.4.8-7.el7 will be an update
---> Package awstats.noarch 0:7.7-1.el7 will be updated
---> Package awstats.noarch 0:7.8-2.el7 will be an update
--> Processing Dependency: perl(Data::Validate::IP) >= 0.25 for package: awstats-7.8-2.el7.noarch
---> Package bind.x86_64 32:9.11.4-16.P2.el7_8.6 will be updated
---> Package bind.x86_64 32:9.11.4-26.P2.el7_9.3 will be an update
---> Package bind-export-libs.x86_64 32:9.11.4-16.P2.el7_8.6 will be updated
---> Package bind-export-libs.x86_64 32:9.11.4-26.P2.el7_9.3 will be an update
---> Package bind-libs.x86_64 32:9.11.4-16.P2.el7_8.6 will be updated
---> Package bind-libs.x86_64 32:9.11.4-26.P2.el7_9.3 will be an update
---> Package bind-libs-lite.x86_64 32:9.11.4-16.P2.el7_8.6 will be updated
---> Package bind-libs-lite.x86_64 32:9.11.4-26.P2.el7_9.3 will be an update
---> Package bind-license.noarch 32:9.11.4-16.P2.el7_8.6 will be updated
---> Package bind-license.noarch 32:9.11.4-26.P2.el7_9.3 will be an update
---> Package bind-utils.x86_64 32:9.11.4-16.P2.el7_8.6 will be updated
---> Package bind-utils.x86_64 32:9.11.4-26.P2.el7_9.3 will be an update
---> Package binutils.x86_64 0:2.27-43.base.el7_8.1 will be updated
---> Package binutils.x86_64 0:2.27-44.base.el7 will be an update
---> Package centos-release.x86_64 0:7-8.2003.0.el7.centos will be updated
---> Package centos-release.x86_64 0:7-9.2009.1.el7.centos will be an update
---> Package chkconfig.x86_64 0:1.7.4-1.el7 will be updated
---> Package chkconfig.x86_64 0:1.7.6-1.el7 will be an update
---> Package clamav-data.noarch 0:0.102.4-1.el7 will be updated
---> Package clamav-data.noarch 0:0.103.0-3.el7 will be an update
---> Package clamav-filesystem.noarch 0:0.102.4-1.el7 will be updated
---> Package clamav-filesystem.noarch 0:0.103.0-3.el7 will be an update
---> Package clamav-lib.x86_64 0:0.102.4-1.el7 will be updated
---> Package clamav-lib.x86_64 0:0.103.0-3.el7 will be an update
---> Package clamav-update.x86_64 0:0.102.4-1.el7 will be updated
---> Package clamav-update.x86_64 0:0.103.0-3.el7 will be an update
---> Package clamd.x86_64 0:0.102.4-1.el7 will be updated
---> Package clamd.x86_64 0:0.103.0-3.el7 will be an update
---> Package composer.noarch 0:2.0.0~alpha3-1.el7.remi will be updated
---> Package composer.noarch 0:2.0.9-1.el7.remi will be an update
---> Package coreutils.x86_64 0:8.22-24.el7 will be updated
---> Package coreutils.x86_64 0:8.22-24.el7_9.2 will be an update
---> Package cpio.x86_64 0:2.11-27.el7 will be updated
---> Package cpio.x86_64 0:2.11-28.el7 will be an update
---> Package cpp.x86_64 0:4.8.5-39.el7 will be updated
---> Package cpp.x86_64 0:4.8.5-44.el7 will be an update
---> Package cups-client.x86_64 1:1.6.3-43.el7 will be updated
---> Package cups-client.x86_64 1:1.6.3-51.el7 will be an update
---> Package cups-libs.x86_64 1:1.6.3-43.el7 will be updated
---> Package cups-libs.x86_64 1:1.6.3-51.el7 will be an update
---> Package dbus.x86_64 1:1.10.24-14.el7_8 will be updated
---> Package dbus.x86_64 1:1.10.24-15.el7 will be an update
---> Package dbus-libs.x86_64 1:1.10.24-14.el7_8 will be updated
---> Package dbus-libs.x86_64 1:1.10.24-15.el7 will be an update
---> Package device-mapper.x86_64 7:1.02.164-7.el7_8.2 will be updated
---> Package device-mapper.x86_64 7:1.02.170-6.el7_9.3 will be an update
---> Package device-mapper-libs.x86_64 7:1.02.164-7.el7_8.2 will be updated
---> Package device-mapper-libs.x86_64 7:1.02.170-6.el7_9.3 will be an update
---> Package dhclient.x86_64 12:4.2.5-79.el7.centos will be updated
---> Package dhclient.x86_64 12:4.2.5-82.el7.centos will be an update
---> Package dhcp-common.x86_64 12:4.2.5-79.el7.centos will be updated
---> Package dhcp-common.x86_64 12:4.2.5-82.el7.centos will be an update
---> Package dhcp-libs.x86_64 12:4.2.5-79.el7.centos will be updated
---> Package dhcp-libs.x86_64 12:4.2.5-82.el7.centos will be an update
---> Package dmidecode.x86_64 1:3.2-3.el7 will be updated
---> Package dmidecode.x86_64 1:3.2-5.el7 will be an update
---> Package dovecot.x86_64 1:2.2.36-6.el7 will be updated
---> Package dovecot.x86_64 1:2.2.36-8.el7 will be an update
---> Package dracut.x86_64 0:033-568.el7 will be updated
---> Package dracut.x86_64 0:033-572.el7 will be an update
---> Package dracut-config-rescue.x86_64 0:033-568.el7 will be updated
---> Package dracut-config-rescue.x86_64 0:033-572.el7 will be an update
---> Package dracut-network.x86_64 0:033-568.el7 will be updated
---> Package dracut-network.x86_64 0:033-572.el7 will be an update
---> Package e2fsprogs.x86_64 0:1.42.9-17.el7 will be updated
---> Package e2fsprogs.x86_64 0:1.42.9-19.el7 will be an update
---> Package e2fsprogs-libs.x86_64 0:1.42.9-17.el7 will be updated
---> Package e2fsprogs-libs.x86_64 0:1.42.9-19.el7 will be an update
---> Package elfutils-default-yama-scope.noarch 0:0.176-4.el7 will be updated
---> Package elfutils-default-yama-scope.noarch 0:0.176-5.el7 will be an update
---> Package elfutils-libelf.x86_64 0:0.176-4.el7 will be updated
---> Package elfutils-libelf.x86_64 0:0.176-5.el7 will be an update
---> Package elfutils-libs.x86_64 0:0.176-4.el7 will be updated
---> Package elfutils-libs.x86_64 0:0.176-5.el7 will be an update
---> Package exim.x86_64 0:4.93-3.el7 will be updated
---> Package exim.x86_64 0:4.94-1.el7 will be an update
---> Package expat.x86_64 0:2.1.0-11.el7 will be updated
---> Package expat.x86_64 0:2.1.0-12.el7 will be an update
---> Package fail2ban.noarch 0:0.11.1-9.el7.2 will be updated
---> Package fail2ban.noarch 0:0.11.1-10.el7 will be an update
---> Package fail2ban-firewalld.noarch 0:0.11.1-9.el7.2 will be updated
---> Package fail2ban-firewalld.noarch 0:0.11.1-10.el7 will be an update
---> Package fail2ban-sendmail.noarch 0:0.11.1-9.el7.2 will be updated
---> Package fail2ban-sendmail.noarch 0:0.11.1-10.el7 will be an update
---> Package fail2ban-server.noarch 0:0.11.1-9.el7.2 will be updated
---> Package fail2ban-server.noarch 0:0.11.1-10.el7 will be an update
---> Package file.x86_64 0:5.11-36.el7 will be updated
---> Package file.x86_64 0:5.11-37.el7 will be an update
---> Package file-libs.x86_64 0:5.11-36.el7 will be updated
---> Package file-libs.x86_64 0:5.11-37.el7 will be an update
---> Package firewalld.noarch 0:0.6.3-8.el7_8.1 will be updated
---> Package firewalld.noarch 0:0.6.3-12.el7 will be an update
---> Package firewalld-filesystem.noarch 0:0.6.3-8.el7_8.1 will be updated
---> Package firewalld-filesystem.noarch 0:0.6.3-12.el7 will be an update
---> Package freetype.x86_64 0:2.8-14.el7 will be updated
---> Package freetype.x86_64 0:2.8-14.el7_9.1 will be an update
---> Package galera.x86_64 0:25.3.28-1.rhel7.el7.centos will be updated
---> Package galera.x86_64 0:25.3.31-1.el7.centos will be an update
---> Package gcc.x86_64 0:4.8.5-39.el7 will be updated
---> Package gcc.x86_64 0:4.8.5-44.el7 will be an update
---> Package gcc-c++.x86_64 0:4.8.5-39.el7 will be updated
---> Package gcc-c++.x86_64 0:4.8.5-44.el7 will be an update
---> Package gd.x86_64 0:2.0.35-26.el7 will be updated
---> Package gd.x86_64 0:2.0.35-27.el7_9 will be an update
---> Package gd-last.x86_64 0:2.3.0-2.el7.remi will be updated
---> Package gd-last.x86_64 0:2.3.1-1.el7.remi will be an update
---> Package ghostscript.x86_64 0:9.25-2.el7_7.3 will be updated
---> Package ghostscript.x86_64 0:9.25-5.el7 will be an update
---> Package glib2.x86_64 0:2.56.1-5.el7 will be updated
---> Package glib2.x86_64 0:2.56.1-8.el7 will be an update
---> Package glibc.x86_64 0:2.17-307.el7.1 will be updated
---> Package glibc.x86_64 0:2.17-323.el7_9 will be an update
---> Package glibc-common.x86_64 0:2.17-307.el7.1 will be updated
---> Package glibc-common.x86_64 0:2.17-323.el7_9 will be an update
---> Package glibc-devel.x86_64 0:2.17-307.el7.1 will be updated
---> Package glibc-devel.x86_64 0:2.17-323.el7_9 will be an update
---> Package glibc-headers.x86_64 0:2.17-307.el7.1 will be updated
---> Package glibc-headers.x86_64 0:2.17-323.el7_9 will be an update
---> Package gnupg1.x86_64 0:1.4.23-1.el7.remi will be updated
---> Package gnupg1.x86_64 0:1.4.23-14.el7 will be an update
---> Package graphviz.x86_64 0:2.30.1-21.el7 will be updated
---> Package graphviz.x86_64 0:2.30.1-22.el7 will be an update
---> Package gtk-update-icon-cache.x86_64 0:3.22.30-5.el7 will be updated
---> Package gtk-update-icon-cache.x86_64 0:3.22.30-6.el7 will be an update
---> Package hwdata.x86_64 0:0.252-9.5.el7 will be updated
---> Package hwdata.x86_64 0:0.252-9.7.el7 will be an update
---> Package initscripts.x86_64 0:9.49.49-1.el7 will be updated
---> Package initscripts.x86_64 0:9.49.53-1.el7_9.1 will be an update
---> Package iproute.x86_64 0:4.11.0-25.el7_7.2 will be updated
---> Package iproute.x86_64 0:4.11.0-30.el7 will be an update
---> Package iptables.x86_64 0:1.4.21-34.el7 will be updated
---> Package iptables.x86_64 0:1.4.21-35.el7 will be an update
---> Package iptables-services.x86_64 0:1.4.21-34.el7 will be updated
---> Package iptables-services.x86_64 0:1.4.21-35.el7 will be an update
---> Package iwl100-firmware.noarch 0:39.31.5.1-76.el7 will be updated
---> Package iwl100-firmware.noarch 0:39.31.5.1-80.el7_9 will be an update
---> Package iwl1000-firmware.noarch 1:39.31.5.1-76.el7 will be updated
---> Package iwl1000-firmware.noarch 1:39.31.5.1-80.el7_9 will be an update
---> Package iwl105-firmware.noarch 0:18.168.6.1-76.el7 will be updated
---> Package iwl105-firmware.noarch 0:18.168.6.1-80.el7_9 will be an update
---> Package iwl135-firmware.noarch 0:18.168.6.1-76.el7 will be updated
---> Package iwl135-firmware.noarch 0:18.168.6.1-80.el7_9 will be an update
---> Package iwl2000-firmware.noarch 0:18.168.6.1-76.el7 will be updated
---> Package iwl2000-firmware.noarch 0:18.168.6.1-80.el7_9 will be an update
---> Package iwl2030-firmware.noarch 0:18.168.6.1-76.el7 will be updated
---> Package iwl2030-firmware.noarch 0:18.168.6.1-80.el7_9 will be an update
---> Package iwl3160-firmware.noarch 0:25.30.13.0-76.el7 will be updated
---> Package iwl3160-firmware.noarch 0:25.30.13.0-80.el7_9 will be an update
---> Package iwl3945-firmware.noarch 0:15.32.2.9-76.el7 will be updated
---> Package iwl3945-firmware.noarch 0:15.32.2.9-80.el7_9 will be an update
---> Package iwl4965-firmware.noarch 0:228.61.2.24-76.el7 will be updated
---> Package iwl4965-firmware.noarch 0:228.61.2.24-80.el7_9 will be an update
---> Package iwl5000-firmware.noarch 0:8.83.5.1_1-76.el7 will be updated
---> Package iwl5000-firmware.noarch 0:8.83.5.1_1-80.el7_9 will be an update
---> Package iwl5150-firmware.noarch 0:8.24.2.2-76.el7 will be updated
---> Package iwl5150-firmware.noarch 0:8.24.2.2-80.el7_9 will be an update
---> Package iwl6000-firmware.noarch 0:9.221.4.1-76.el7 will be updated
---> Package iwl6000-firmware.noarch 0:9.221.4.1-80.el7_9 will be an update
---> Package iwl6000g2a-firmware.noarch 0:18.168.6.1-76.el7 will be updated
---> Package iwl6000g2a-firmware.noarch 0:18.168.6.1-80.el7_9 will be an update
---> Package iwl6000g2b-firmware.noarch 0:18.168.6.1-76.el7 will be updated
---> Package iwl6000g2b-firmware.noarch 0:18.168.6.1-80.el7_9 will be an update
---> Package iwl6050-firmware.noarch 0:41.28.5.1-76.el7 will be updated
---> Package iwl6050-firmware.noarch 0:41.28.5.1-80.el7_9 will be an update
---> Package iwl7260-firmware.noarch 0:25.30.13.0-76.el7 will be updated
---> Package iwl7260-firmware.noarch 0:25.30.13.0-80.el7_9 will be an update
---> Package kernel.x86_64 0:3.10.0-1160.15.2.el7 will be installed
---> Package kernel-headers.x86_64 0:3.10.0-1127.19.1.el7 will be updated
---> Package kernel-headers.x86_64 0:3.10.0-1160.15.2.el7 will be an update
---> Package kernel-tools.x86_64 0:3.10.0-1127.19.1.el7 will be updated
---> Package kernel-tools.x86_64 0:3.10.0-1160.15.2.el7 will be an update
---> Package kernel-tools-libs.x86_64 0:3.10.0-1127.19.1.el7 will be updated
---> Package kernel-tools-libs.x86_64 0:3.10.0-1160.15.2.el7 will be an update
---> Package kexec-tools.x86_64 0:2.0.15-43.el7 will be updated
---> Package kexec-tools.x86_64 0:2.0.15-51.el7_9.1 will be an update
---> Package kpartx.x86_64 0:0.4.9-131.el7 will be updated
---> Package kpartx.x86_64 0:0.4.9-134.el7_9 will be an update
---> Package krb5-devel.x86_64 0:1.15.1-46.el7 will be updated
---> Package krb5-devel.x86_64 0:1.15.1-50.el7 will be an update
---> Package krb5-libs.x86_64 0:1.15.1-46.el7 will be updated
---> Package krb5-libs.x86_64 0:1.15.1-50.el7 will be an update
---> Package libX11.x86_64 0:1.6.7-2.el7 will be updated
---> Package libX11.x86_64 0:1.6.7-3.el7_9 will be an update
---> Package libX11-common.noarch 0:1.6.7-2.el7 will be updated
---> Package libX11-common.noarch 0:1.6.7-3.el7_9 will be an update
---> Package libblkid.x86_64 0:2.23.2-63.el7 will be updated
---> Package libblkid.x86_64 0:2.23.2-65.el7_9.1 will be an update
---> Package libcom_err.x86_64 0:1.42.9-17.el7 will be updated
---> Package libcom_err.x86_64 0:1.42.9-19.el7 will be an update
---> Package libcom_err-devel.x86_64 0:1.42.9-17.el7 will be updated
---> Package libcom_err-devel.x86_64 0:1.42.9-19.el7 will be an update
---> Package libcroco.x86_64 0:0.6.12-4.el7 will be updated
---> Package libcroco.x86_64 0:0.6.12-6.el7_9 will be an update
---> Package libgcc.x86_64 0:4.8.5-39.el7 will be updated
---> Package libgcc.x86_64 0:4.8.5-44.el7 will be an update
---> Package libgomp.x86_64 0:4.8.5-39.el7 will be updated
---> Package libgomp.x86_64 0:4.8.5-44.el7 will be an update
---> Package libgs.x86_64 0:9.25-2.el7_7.3 will be updated
---> Package libgs.x86_64 0:9.25-5.el7 will be an update
---> Package libkadm5.x86_64 0:1.15.1-46.el7 will be updated
---> Package libkadm5.x86_64 0:1.15.1-50.el7 will be an update
---> Package libmount.x86_64 0:2.23.2-63.el7 will be updated
---> Package libmount.x86_64 0:2.23.2-65.el7_9.1 will be an update
---> Package libpaper.x86_64 0:1.1.24-8.el7.remi will be updated
---> Package libpaper.x86_64 0:1.1.24-9.el7 will be an update
---> Package libpng.x86_64 2:1.5.13-7.el7_2 will be updated
---> Package libpng.x86_64 2:1.5.13-8.el7 will be an update
---> Package libprelude.x86_64 0:5.1.1-1.el7 will be updated
---> Package libprelude.x86_64 0:5.2.0-2.el7 will be an update
---> Package libsmartcols.x86_64 0:2.23.2-63.el7 will be updated
---> Package libsmartcols.x86_64 0:2.23.2-65.el7_9.1 will be an update
---> Package libss.x86_64 0:1.42.9-17.el7 will be updated
---> Package libss.x86_64 0:1.42.9-19.el7 will be an update
---> Package libstdc++.x86_64 0:4.8.5-39.el7 will be updated
---> Package libstdc++.x86_64 0:4.8.5-44.el7 will be an update
---> Package libstdc++-devel.x86_64 0:4.8.5-39.el7 will be updated
---> Package libstdc++-devel.x86_64 0:4.8.5-44.el7 will be an update
---> Package libteam.x86_64 0:1.29-1.el7 will be updated
---> Package libteam.x86_64 0:1.29-3.el7 will be an update
---> Package libtiff.x86_64 0:4.0.3-32.el7 will be updated
---> Package libtiff.x86_64 0:4.0.3-35.el7 will be an update
---> Package libuuid.x86_64 0:2.23.2-63.el7 will be updated
---> Package libuuid.x86_64 0:2.23.2-65.el7_9.1 will be an update
---> Package libwmf-lite.x86_64 0:0.2.8.4-41.el7_1 will be updated
---> Package libwmf-lite.x86_64 0:0.2.8.4-44.el7 will be an update
---> Package libxml2.x86_64 0:2.9.1-6.el7.4 will be updated
---> Package libxml2.x86_64 0:2.9.1-6.el7.5 will be an update
---> Package libxml2-devel.x86_64 0:2.9.1-6.el7.4 will be updated
---> Package libxml2-devel.x86_64 0:2.9.1-6.el7.5 will be an update
---> Package libxml2-python.x86_64 0:2.9.1-6.el7.4 will be updated
---> Package libxml2-python.x86_64 0:2.9.1-6.el7.5 will be an update
---> Package libxslt.x86_64 0:1.1.28-5.el7 will be updated
---> Package libxslt.x86_64 0:1.1.28-6.el7 will be an update
---> Package linux-firmware.noarch 0:20191203-76.gite8a0f4c.el7 will be updated
---> Package linux-firmware.noarch 0:20200421-80.git78c0348.el7_9 will be an update
---> Package lz4.x86_64 0:1.7.5-3.el7 will be updated
---> Package lz4.x86_64 0:1.8.3-1.el7 will be an update
---> Package mesa-libEGL.x86_64 0:18.3.4-7.el7_8.1 will be updated
---> Package mesa-libEGL.x86_64 0:18.3.4-12.el7_9 will be an update
---> Package mesa-libGL.x86_64 0:18.3.4-7.el7_8.1 will be updated
---> Package mesa-libGL.x86_64 0:18.3.4-12.el7_9 will be an update
---> Package mesa-libgbm.x86_64 0:18.3.4-7.el7_8.1 will be updated
---> Package mesa-libgbm.x86_64 0:18.3.4-12.el7_9 will be an update
---> Package mesa-libglapi.x86_64 0:18.3.4-7.el7_8.1 will be updated
---> Package mesa-libglapi.x86_64 0:18.3.4-12.el7_9 will be an update
---> Package microcode_ctl.x86_64 2:2.1-61.10.el7_8 will be updated
---> Package microcode_ctl.x86_64 2:2.1-73.4.el7_9 will be an update
---> Package nginx.x86_64 1:1.18.0-1.el7.ngx will be updated
---> Package nginx.x86_64 1:1.18.0-2.el7.ngx will be an update
---> Package nscd.x86_64 0:2.17-307.el7.1 will be updated
---> Package nscd.x86_64 0:2.17-323.el7_9 will be an update
---> Package nspr.x86_64 0:4.21.0-1.el7 will be updated
---> Package nspr.x86_64 0:4.25.0-2.el7_9 will be an update
---> Package nss.x86_64 0:3.44.0-7.el7_7 will be updated
---> Package nss.x86_64 0:3.53.1-3.el7_9 will be an update
---> Package nss-softokn.x86_64 0:3.44.0-8.el7_7 will be updated
---> Package nss-softokn.x86_64 0:3.53.1-6.el7_9 will be an update
---> Package nss-softokn-freebl.x86_64 0:3.44.0-8.el7_7 will be updated
---> Package nss-softokn-freebl.x86_64 0:3.53.1-6.el7_9 will be an update
---> Package nss-sysinit.x86_64 0:3.44.0-7.el7_7 will be updated
---> Package nss-sysinit.x86_64 0:3.53.1-3.el7_9 will be an update
---> Package nss-tools.x86_64 0:3.44.0-7.el7_7 will be updated
---> Package nss-tools.x86_64 0:3.53.1-3.el7_9 will be an update
---> Package nss-util.x86_64 0:3.44.0-4.el7_7 will be updated
---> Package nss-util.x86_64 0:3.53.1-1.el7_9 will be an update
---> Package oniguruma5php.x86_64 0:6.9.5+rev1-2.el7.remi will be updated
---> Package oniguruma5php.x86_64 0:6.9.6-1.el7.remi will be an update
---> Package openldap.x86_64 0:2.4.44-21.el7_6 will be updated
---> Package openldap.x86_64 0:2.4.44-22.el7 will be an update
---> Package openssl.x86_64 1:1.0.2k-19.el7 will be updated
---> Package openssl.x86_64 1:1.0.2k-21.el7_9 will be an update
---> Package openssl-devel.x86_64 1:1.0.2k-19.el7 will be updated
---> Package openssl-devel.x86_64 1:1.0.2k-21.el7_9 will be an update
---> Package openssl-libs.x86_64 1:1.0.2k-19.el7 will be updated
---> Package openssl-libs.x86_64 1:1.0.2k-21.el7_9 will be an update
---> Package perl.x86_64 4:5.16.3-295.el7 will be updated
---> Package perl.x86_64 4:5.16.3-299.el7_9 will be an update
---> Package perl-ExtUtils-Install.noarch 0:1.58-295.el7 will be updated
---> Package perl-ExtUtils-Install.noarch 0:1.58-299.el7_9 will be an update
---> Package perl-IO-Zlib.noarch 1:1.10-295.el7 will be updated
---> Package perl-IO-Zlib.noarch 1:1.10-299.el7_9 will be an update
---> Package perl-Package-Constants.noarch 1:0.02-295.el7 will be updated
---> Package perl-Package-Constants.noarch 1:0.02-299.el7_9 will be an update
---> Package perl-Pod-Escapes.noarch 1:1.04-295.el7 will be updated
---> Package perl-Pod-Escapes.noarch 1:1.04-299.el7_9 will be an update
---> Package perl-devel.x86_64 4:5.16.3-295.el7 will be updated
---> Package perl-devel.x86_64 4:5.16.3-299.el7_9 will be an update
---> Package perl-libs.x86_64 4:5.16.3-295.el7 will be updated
---> Package perl-libs.x86_64 4:5.16.3-299.el7_9 will be an update
---> Package perl-macros.x86_64 4:5.16.3-295.el7 will be updated
---> Package perl-macros.x86_64 4:5.16.3-299.el7_9 will be an update
---> Package php.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-bcmath.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-bcmath.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-cli.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-cli.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-common.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
--> Processing Dependency: php(api) = 20170718-64 for package: php-pecl-jsond-1.4.0-1.el7.remi.7.2.x86_64
--> Processing Dependency: php(zend-abi) = 20170718-64 for package: php-pecl-jsond-1.4.0-1.el7.remi.7.2.x86_64
---> Package php-common.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-composer-ca-bundle.noarch 0:1.2.8-1.el7.remi will be updated
---> Package php-composer-ca-bundle.noarch 0:1.2.9-1.el7.remi will be an update
---> Package php-composer-semver.noarch 0:1.5.1-1.el7.remi will be updated
---> Package php-composer-semver.noarch 0:1.7.1-1.el7.remi will be an update
---> Package php-composer-semver3.noarch 0:3.0.0-1.el7.remi will be updated
---> Package php-composer-semver3.noarch 0:3.2.4-1.el7.remi will be an update
---> Package php-composer-spdx-licenses.noarch 0:1.5.4-1.el7.remi will be updated
---> Package php-composer-spdx-licenses.noarch 0:1.5.5-1.el7.remi will be an update
---> Package php-composer-xdebug-handler.noarch 0:1.4.3-1.el7.remi will be updated
---> Package php-composer-xdebug-handler.noarch 0:1.4.5-1.el7.remi will be an update
---> Package php-devel.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-devel.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-gd.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-gd.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-gmp.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-gmp.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-imap.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-imap.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-intl.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-intl.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-json.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-json.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-jsonlint.noarch 0:1.8.2-1.el7.remi will be updated
---> Package php-jsonlint.noarch 0:1.8.3-1.el7.remi will be an update
---> Package php-ldap.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-ldap.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-mbstring.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-mbstring.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-mysqlnd.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-mysqlnd.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-opcache.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-opcache.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-paragonie-constant-time-encoding.noarch 0:1.0.4-2.el7 will be updated
---> Package php-paragonie-constant-time-encoding.noarch 0:2.4.0-1.el7.remi will be an update
---> Package php-pdo.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-pdo.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-pear.noarch 1:1.10.12-1.el7.remi will be updated
---> Package php-pear.noarch 1:1.10.12-5.el7.remi will be an update
---> Package php-pear-Mail-Mime.noarch 0:1.10.9-1.el7.remi will be updated
---> Package php-pear-Mail-Mime.noarch 0:1.10.10-1.el7.remi will be an update
---> Package php-pecl-apcu.x86_64 0:5.1.18-1.el7.remi.7.2 will be updated
---> Package php-pecl-apcu.x86_64 0:5.1.19-1.el7.remi.7.3 will be an update
---> Package php-pecl-imagick.x86_64 0:3.4.4-10.el7.remi.7.2 will be updated
---> Package php-pecl-imagick.x86_64 0:3.4.4-10.el7.remi.7.3 will be an update
---> Package php-pecl-mcrypt.x86_64 0:1.0.3-1.el7.remi.7.2 will be updated
---> Package php-pecl-mcrypt.x86_64 0:1.0.4-1.el7.remi.7.3 will be an update
---> Package php-pecl-memcache.x86_64 0:4.0.5.2-1.el7.remi.7.2 will be updated
---> Package php-pecl-memcache.x86_64 0:4.0.5.2-1.el7.remi.7.3 will be an update
---> Package php-pecl-zip.x86_64 0:1.19.0-1.el7.remi.7.2 will be updated
---> Package php-pecl-zip.x86_64 0:1.19.2-1.el7.remi.7.3 will be an update
---> Package php-phpmyadmin-sql-parser5.noarch 0:5.3.1-1.el7.remi will be updated
---> Package php-phpmyadmin-sql-parser5.noarch 0:5.4.2-1.el7.remi will be an update
---> Package php-phpmyadmin-twig-i18n-extension.noarch 0:2.0.0-1.el7.remi will be updated
---> Package php-phpmyadmin-twig-i18n-extension.noarch 0:3.0.0-1.el7.remi will be an update
---> Package php-phpseclib.noarch 0:2.0.28-1.el7.remi will be updated
---> Package php-phpseclib.noarch 0:2.0.30-1.el7.remi will be an update
---> Package php-process.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-process.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-pspell.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-pspell.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-recode.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-recode.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-seld-cli-prompt.noarch 0:1.0.3-1.el7.remi will be updated
---> Package php-seld-cli-prompt.noarch 0:1.0.4-1.el7.remi will be an update
---> Package php-soap.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-soap.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-browser-kit.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-browser-kit.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-class-loader.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-class-loader.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-common.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-common.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-config.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-config.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-console.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-console.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-css-selector.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-css-selector.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-debug.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-debug.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-dependency-injection.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-dependency-injection.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-dom-crawler.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-dom-crawler.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-event-dispatcher.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-event-dispatcher.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-expression-language.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-expression-language.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-filesystem.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-filesystem.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-finder.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-finder.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-http-foundation.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-http-foundation.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-http-kernel.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-http-kernel.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-polyfill.noarch 0:1.18.1-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-polyfill.noarch 0:1.22.1-1.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-process.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-process.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-var-dumper.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-var-dumper.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony-yaml.noarch 0:2.8.52-2.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony-yaml.noarch 0:2.8.52-5.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony3-common.noarch 0:3.4.42-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony3-common.noarch 0:3.4.47-1.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony3-console.noarch 0:3.4.42-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony3-console.noarch 0:3.4.47-1.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony3-debug.noarch 0:3.4.42-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony3-debug.noarch 0:3.4.47-1.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony3-filesystem.noarch 0:3.4.42-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony3-filesystem.noarch 0:3.4.47-1.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony3-finder.noarch 0:3.4.42-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony3-finder.noarch 0:3.4.47-1.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony3-options-resolver.noarch 0:3.4.42-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony3-options-resolver.noarch 0:3.4.47-1.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony3-process.noarch 0:3.4.42-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony3-process.noarch 0:3.4.47-1.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony3-translation.noarch 0:3.4.42-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony3-translation.noarch 0:3.4.47-1.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony4-cache.noarch 0:4.1.13-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony4-cache.noarch 0:4.1.13-2.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony4-common.noarch 0:4.1.13-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony4-common.noarch 0:4.1.13-2.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony4-config.noarch 0:4.1.13-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony4-config.noarch 0:4.1.13-2.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony4-dependency-injection.noarch 0:4.1.13-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony4-dependency-injection.noarch 0:4.1.13-2.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony4-expression-language.noarch 0:4.1.13-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony4-expression-language.noarch 0:4.1.13-2.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony4-filesystem.noarch 0:4.1.13-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony4-filesystem.noarch 0:4.1.13-2.el7.remi will be an update
---> Package php-symfony4-yaml.noarch 0:4.1.13-1.el7.remi will be updated
---> Package php-symfony4-yaml.noarch 0:4.1.13-2.el7.remi will be an update
---> Package php-tidy.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-tidy.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-twig.noarch 0:1.43.1-1.el7.remi will be updated
---> Package php-twig.noarch 0:1.44.2-1.el7.remi will be an update
---> Package php-twig2.noarch 0:2.13.1-1.el7.remi will be updated
---> Package php-twig2.noarch 0:2.14.3-1.el7.remi will be an update
---> Package php-williamdes-mariadb-mysql-kbs.noarch 0:1.2.10-1.el7.remi will be updated
---> Package php-williamdes-mariadb-mysql-kbs.noarch 0:1.2.12-1.el7.remi will be an update
---> Package php-xml.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-xml.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package php-xmlrpc.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
---> Package php-xmlrpc.x86_64 0:7.3.27-1.el7.remi will be an update
---> Package phpMyAdmin.noarch 0:5.0.2-2.el7.remi will be updated
---> Package phpMyAdmin.noarch 0:5.0.4-1.el7.remi will be an update
---> Package plymouth.x86_64 0:0.8.9-0.33.20140113.el7.centos will be updated
---> Package plymouth.x86_64 0:0.8.9-0.34.20140113.el7.centos will be an update
---> Package plymouth-core-libs.x86_64 0:0.8.9-0.33.20140113.el7.centos will be updated
---> Package plymouth-core-libs.x86_64 0:0.8.9-0.34.20140113.el7.centos will be an update
---> Package plymouth-scripts.x86_64 0:0.8.9-0.33.20140113.el7.centos will be updated
---> Package plymouth-scripts.x86_64 0:0.8.9-0.34.20140113.el7.centos will be an update
---> Package procps-ng.x86_64 0:3.3.10-27.el7 will be updated
---> Package procps-ng.x86_64 0:3.3.10-28.el7 will be an update
---> Package psmisc.x86_64 0:22.20-16.el7 will be updated
---> Package psmisc.x86_64 0:22.20-17.el7 will be an update
---> Package python.x86_64 0:2.7.5-88.el7 will be updated
---> Package python.x86_64 0:2.7.5-90.el7 will be an update
---> Package python-firewall.noarch 0:0.6.3-8.el7_8.1 will be updated
---> Package python-firewall.noarch 0:0.6.3-12.el7 will be an update
---> Package python-libs.x86_64 0:2.7.5-88.el7 will be updated
---> Package python-libs.x86_64 0:2.7.5-90.el7 will be an update
---> Package python-perf.x86_64 0:3.10.0-1127.19.1.el7 will be updated
---> Package python-perf.x86_64 0:3.10.0-1160.15.2.el7 will be an update
---> Package python2-pip.noarch 0:8.1.2-12.el7 will be updated
---> Package python2-pip.noarch 0:8.1.2-14.el7 will be an update
---> Package roundcubemail.noarch 0:1.4.8-1.el7.remi will be updated
---> Package roundcubemail.noarch 0:1.4.11-1.el7.remi will be an update
---> Package rpm.x86_64 0:4.11.3-43.el7 will be updated
---> Package rpm.x86_64 0:4.11.3-45.el7 will be an update
---> Package rpm-build-libs.x86_64 0:4.11.3-43.el7 will be updated
---> Package rpm-build-libs.x86_64 0:4.11.3-45.el7 will be an update
---> Package rpm-libs.x86_64 0:4.11.3-43.el7 will be updated
---> Package rpm-libs.x86_64 0:4.11.3-45.el7 will be an update
---> Package rpm-python.x86_64 0:4.11.3-43.el7 will be updated
---> Package rpm-python.x86_64 0:4.11.3-45.el7 will be an update
---> Package rsyslog.x86_64 0:8.24.0-52.el7_8.2 will be updated
---> Package rsyslog.x86_64 0:8.24.0-57.el7_9 will be an update
---> Package screen.x86_64 0:4.1.0-0.25.20120314git3c2946.el7 will be updated
---> Package screen.x86_64 0:4.1.0-0.26.20120314git3c2946.el7 will be an update
---> Package sed.x86_64 0:4.2.2-6.el7 will be updated
---> Package sed.x86_64 0:4.2.2-7.el7 will be an update
---> Package selinux-policy.noarch 0:3.13.1-266.el7_8.1 will be updated
---> Package selinux-policy.noarch 0:3.13.1-268.el7_9.2 will be an update
---> Package selinux-policy-targeted.noarch 0:3.13.1-266.el7_8.1 will be updated
---> Package selinux-policy-targeted.noarch 0:3.13.1-268.el7_9.2 will be an update
---> Package spamassassin.x86_64 0:3.4.0-5.el7_7 will be updated
---> Package spamassassin.x86_64 0:3.4.0-6.el7 will be an update
---> Package strace.x86_64 0:4.24-4.el7 will be updated
---> Package strace.x86_64 0:4.24-6.el7 will be an update
---> Package sudo.x86_64 0:1.8.23-9.el7 will be updated
---> Package sudo.x86_64 0:1.8.23-10.el7_9.1 will be an update
---> Package systemd.x86_64 0:219-73.el7_8.9 will be updated
---> Package systemd.x86_64 0:219-78.el7_9.3 will be an update
---> Package systemd-libs.x86_64 0:219-73.el7_8.9 will be updated
---> Package systemd-libs.x86_64 0:219-78.el7_9.3 will be an update
---> Package systemd-python.x86_64 0:219-73.el7_8.9 will be updated
---> Package systemd-python.x86_64 0:219-78.el7_9.3 will be an update
---> Package systemd-sysv.x86_64 0:219-73.el7_8.9 will be updated
---> Package systemd-sysv.x86_64 0:219-78.el7_9.3 will be an update
---> Package systemtap-sdt-devel.x86_64 0:4.0-11.el7 will be updated
---> Package systemtap-sdt-devel.x86_64 0:4.0-13.el7 will be an update
---> Package teamd.x86_64 0:1.29-1.el7 will be updated
---> Package teamd.x86_64 0:1.29-3.el7 will be an update
---> Package telnet.x86_64 1:0.17-65.el7_8 will be updated
---> Package telnet.x86_64 1:0.17-66.el7 will be an update
---> Package tuned.noarch 0:2.11.0-8.el7 will be updated
---> Package tuned.noarch 0:2.11.0-11.el7_9 will be an update
---> Package tzdata.noarch 0:2020a-1.el7 will be updated
---> Package tzdata.noarch 0:2021a-1.el7 will be an update
---> Package util-linux.x86_64 0:2.23.2-63.el7 will be updated
---> Package util-linux.x86_64 0:2.23.2-65.el7_9.1 will be an update
---> Package vim-common.x86_64 2:7.4.629-6.el7 will be updated
---> Package vim-common.x86_64 2:7.4.629-8.el7_9 will be an update
---> Package vim-enhanced.x86_64 2:7.4.629-6.el7 will be updated
---> Package vim-enhanced.x86_64 2:7.4.629-8.el7_9 will be an update
---> Package vim-filesystem.x86_64 2:7.4.629-6.el7 will be updated
---> Package vim-filesystem.x86_64 2:7.4.629-8.el7_9 will be an update
---> Package vim-minimal.x86_64 2:7.4.629-6.el7 will be updated
---> Package vim-minimal.x86_64 2:7.4.629-8.el7_9 will be an update
---> Package vsftpd.x86_64 0:3.0.2-27.el7 will be updated
---> Package vsftpd.x86_64 0:3.0.2-28.el7 will be an update
---> Package xfsprogs.x86_64 0:4.5.0-20.el7 will be updated
---> Package xfsprogs.x86_64 0:4.5.0-22.el7 will be an update
---> Package yum.noarch 0:3.4.3-167.el7.centos will be updated
---> Package yum.noarch 0:3.4.3-168.el7.centos will be an update
---> Package zlib.x86_64 0:1.2.7-18.el7 will be updated
---> Package zlib.x86_64 0:1.2.7-19.el7_9 will be an update
---> Package zlib-devel.x86_64 0:1.2.7-18.el7 will be updated
---> Package zlib-devel.x86_64 0:1.2.7-19.el7_9 will be an update
--> Running transaction check
---> Package perl-Data-Validate-IP.noarch 0:0.27-13.el7 will be installed
---> Package php-common.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
--> Processing Dependency: php(api) = 20170718-64 for package: php-pecl-jsond-1.4.0-1.el7.remi.7.2.x86_64
--> Processing Dependency: php(zend-abi) = 20170718-64 for package: php-pecl-jsond-1.4.0-1.el7.remi.7.2.x86_64
--> Finished Dependency Resolution
--> Running transaction check
---> Package kernel.x86_64 0:3.10.0-1062.9.1.el7 will be erased
---> Package php-common.x86_64 0:7.2.33-1.el7.remi will be updated
--> Processing Dependency: php(api) = 20170718-64 for package: php-pecl-jsond-1.4.0-1.el7.remi.7.2.x86_64
--> Processing Dependency: php(zend-abi) = 20170718-64 for package: php-pecl-jsond-1.4.0-1.el7.remi.7.2.x86_64
--> Finished Dependency Resolution
Error: Package: php-pecl-jsond-1.4.0-1.el7.remi.7.2.x86_64 (@remi-php72)
      Requires: php(zend-abi) = 20170718-64
      Removing: php-common-7.2.33-1.el7.remi.x86_64 (@remi-php72)
        php(zend-abi) = 20170718-64
      Updated By: php-common-7.3.27-1.el7.remi.x86_64 (remi-php73)
        php(zend-abi) = 20180731-64
      Available: php-common-5.4.16-48.el7.x86_64 (base)
        php(zend-abi) = 20100525-64
      Available: php-common-5.4.45-18.el7.remi.x86_64 (remi)
        php(zend-abi) = 20100525-64
      Available: php-common-7.3.26-1.el7.remi.x86_64 (remi-php73)
        php(zend-abi) = 20180731-64
Error: Package: php-pecl-jsond-1.4.0-1.el7.remi.7.2.x86_64 (@remi-php72)
      Requires: php(api) = 20170718-64
      Removing: php-common-7.2.33-1.el7.remi.x86_64 (@remi-php72)
        php(api) = 20170718-64
      Updated By: php-common-7.3.27-1.el7.remi.x86_64 (remi-php73)
        php(api) = 20180731-64
      Available: php-common-5.4.16-48.el7.x86_64 (base)
        php(api) = 20100412-64
      Available: php-common-5.4.45-18.el7.remi.x86_64 (remi)
        php(api) = 20100412-64
      Available: php-common-7.3.26-1.el7.remi.x86_64 (remi-php73)
        php(api) = 20180731-64
 You could try using --skip-broken to work around the problem
 You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
[root ~]#

It seems that there is still something wrong.

Could you please give me further help? Thanks.

Đứng đầu