Settled down là gì

Settle down là gì

Nghĩa từ Settle down

Ý nghĩa của Settle down là:

Ví dụ cụm động từ Settle down

Ví dụ minh họa cụm động từ Settle down:

-   After years of partying, she finally got married and SETTLED DOWN. Sau nhiều năm tiệc tùng, cuối cùng cô ấy cũng kết hôn và ổn định cuộc sống.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Settle down trên, động từ Settle còn có một số cụm động từ sau:

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Settled down là gì