Cho đường thẳng d xy 2 0 2 phương trình các đường thẳng song song với d và cách d một đoạn bằng 5 là

Đáp án A

Gọi ∆ là đường thẳng song song với  d thỏa ,mãn đầu bài

Do ∆ song song với đường thẳng d nên đường thẳng ∆ có dạng:

∆: x- 2y+ c= 0

Theo giả thiết: d d; ∆=5 nên c-2=5

Suy ra:c= 7 hoặc c= -3

Vậy có 2 đường thẳng thỏa mãn là : x- 2y+ 7 =0 và x- 2y – 3= 0

Cho đường thẳng (( d ):x - 2y + 1 = 0 ). Nếu đường thẳng (( Delta ) ) đi qua (M( (1; - 1) ) ) và song song với (( d ) ) thì (( Delta ) ) có phương trình


Câu 12157 Thông hiểu

Cho đường thẳng \(\left( d \right):x - 2y + 1 = 0\). Nếu đường thẳng \(\left( \Delta \right)\) đi qua \(M\left( {1; - 1} \right)\) và song song với \(\left( d \right)\) thì \(\left( \Delta \right)\) có phương trình


Đáp án đúng: a


Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và song song với đường thẳng:

Đi qua \(A\) và song song \(d\): nhận \(\overrightarrow {{u_d}} \) làm VTCP.

Một số bài toán viết phương trình đường thẳng --- Xem chi tiết

...

18/06/2021 5,600

A. x-2y- 3=0; x-2y+ 7= 0

Đáp án chính xác

C. x+ 2y- 3= 0; x+2y+7= 0

D.x- 2y+ 1= 0; x-2y+ 7= 0

Đáp án A Gọi ∆ là đường thẳng song song với  d thỏa ,mãn đầu bài Do ∆ song song với đường thẳng d nên đường thẳng ∆ có dạng: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ∆: x- 2y+ c= 0 Theo giả thiết: d d; ∆=5 nên c-2=5 Suy ra:c= 7 hoặc c= -3 Vậy có 2 đường thẳng thỏa mãn là : x- 2y+ 7 =0 và x- 2y – 3= 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phương trình của đường thẳng qua A( 2; 5)  và cách B( 5; 1)  một khoảng bằng 3 là:

Xem đáp án » 18/06/2021 25,228

Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm M( 5; -3)  và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho M là trung điểm của AB.

Xem đáp án » 18/06/2021 25,080

Cho điểm M(1;2) và đường thẳng d: 2x+ y- 5= 0. Toạ độ của điểm đối xứng với điểm M qua d là:

Xem đáp án » 18/06/2021 18,226

Cho đường thẳng d: 2x-3y +3=0 và M (8;2) .Tọa độ của điểm M’ đối xứng với M qua d là:

Xem đáp án » 18/06/2021 13,476

Cho tam giác ABC biết trực tâm H (1; 1) và phương trình cạnh AB: 5x- 2y+ 6=0, phương trình cạnh AC: 4x+ 7y -21= 0. Phương trình cạnh BC là:

Xem đáp án » 18/06/2021 12,574

Cho Tam giác ABC   A( 4; -2) . Đường cao BH: 2x + y – 4= 0 và đường cao CK: x- y-3= 0. Viết phương trình đường cao kẻ từ đỉnh A.

Xem đáp án » 18/06/2021 11,361

Cho đường thẳng ∆ : x=1+3ty=-2t và điểm M( 3;3) .Tọa độ hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng  là:

Xem đáp án » 18/06/2021 8,764

Cho hai đường thẳng  d1 : x+ 2y -1 = 0 và d2 : x- 3y +3 = 0. Phương trình đường thẳng d đối xứng với d1 qua d2 là:

Xem đáp án » 18/06/2021 8,746

Hai đường thẳng d1: mx+ y= m+ 1 và d2: x+ my= 2 song song khi và chỉ khi:

Xem đáp án » 18/06/2021 8,326

Tìm tọa độ điểm M trên trục hoành và cách đều hai đường thẳng: (a) : 3x-2y-6= 0 (b) : 3x- 2y+ 3 =0 .

Xem đáp án » 18/06/2021 6,528

Cho hai điểm A(3; -1)  và B( 0;3) Tìm tọa độ điểm M trên trục Ox sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng AB bằng AB?

Xem đáp án » 18/06/2021 5,895

Có mấy đường thẳng đi qua điểm M( 2; -3) và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho tam giác OAB vuông cân.

Xem đáp án » 18/06/2021 4,685

Cho hai điểm A(1; 2)   B( 4; 6).Hỏi có mấy điểm M trên trục tung sao cho diện tích tam giác MAB bằng 1 ?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,538

Cho 4 điểm A(0; -2) ; B( -1; 0) ; C( 0; -4) và D( -2; 0) . Tìm tọa độ giao điểm của 2  đường thẳng AB CD.

Xem đáp án » 18/06/2021 3,701

Cho 3 đường thẳng  d1 : 2x+ y -1= 0 ; d2 : x+ 2y+1= 0 và d3 : mx-y-7= 0 Để ba đường thẳng này đồng qui thì m bằng ? 

Xem đáp án » 18/06/2021 3,577