Chủ đề: Kh���e �����p

Có 2 bài viết

Đề bài - bài 44 trang 97 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao
Đề bài - bài 44 trang 97 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao

\(\begin{array}{l}3 + 2\sqrt 2 = 2 + 2\sqrt 2 + 1\\ = {\left( {\sqrt 2 } \right)^2} + 2\sqrt 2 + {1^2} = {\left( {\sqrt 2 + 1} \right)^2}\\\left( {\sqrt 2 - 1} \right)\left( {\sqrt 2 + 1} \right) = 2 ...

e flat clarinet là gì - Nghĩa của từ e flat clarinet
e flat clarinet là gì - Nghĩa của từ e flat clarinet

e flat clarinet có nghĩa là the e-flat clarinet là thành viên của gia đình clarinet, nhỏ hơn so với b ♭ clarinet vàném một thứ tư hoàn hảo cao hơn.Nó thường được ...